taler, inspi­ra­tor, pas­tor og menig­hets­le­der, web-entre­pre­nør og teo­logi­stu­dent. Kom­mer fra Ber­gen.

Artikler

Room to dang­le

It’s great to sit on the shoul­ders of giants, but don’t let the giants sit on your shoul­ders. There’s no room for their legs to dang­le! — Step­hen Nach­mano­vitch, impro­vi­sa­tio­nal vio­li­nist, Free Play
Artikler

Dra kor­tet

Jeg har ikke «lagt på røret» på en tele­fon på åre­vis. Å «trek­ke i sno­ren» på do har jeg gjort bare et titalls gan­ger i løpet av livet, for det mes­te i tid­li­ge­re Øst-Tysk­land der toa­let­te­ne had­de snor til en sis­ter­ne like opp­un­der taket. Tele­fon­rør og sis­terne­snor er nå his­to­rie. Tele­fo­ner og toa­let­ter har iste­det fått kna­pper å tryk­ke på. I dag slo det meg at også det nok­så nye begre­pet «å dra kor­tet» alle­re­de er for­el­det. Nå skal…
Artikler
Siri Han­de­land, Mag­nar Kar­tveit og Tho­mas Ham­mer. Foto: TV Vest

Det jeg skul­le ha svart

Siri Han­de­land, Mag­nar Kar­tveit og Tho­mas Ham­mer. Foto: TV Vest Skal Bibe­len ha et moder­ne eller et litt eld­re, gam­mel­dags språk? Jeg fikk spørs­må­let på lokal-TV da Bibe­len kom ut i ny, norsk over­set­tel­se i okto­ber 2011. Dagen etter­på kom jeg på hva jeg skul­le ha svart. Utford­rin­gen er å fin­ne spen­nings­punk­tet mel­lom en rik­tig over­set­tel­se av de gam­le teks­te­ne og vårt van­li­ge dag­lig­språk. Teks­te­ne i Bibe­len ble skre­vet for tusen­vis av år siden — de elds­te bøke­ne i Bibe­len…
Artikler

Mel­lom to ver­de­ner, del 2 av 3

Tøft å leve i to ver­de­ner på en gang? Vi lever jo tross alt i 2011! Er det sånn at ver­den sta­dig går fram­over, skritt for skritt? Eller har vi gitt opp det pro­sjek­tet? — I 2011 vet vi at vi ikke vet, men det er greit så len­ge ting fun­ge­rer? De fles­te av oss hol­der beg­ge tan­ke­ne i hodet på en gang. Vi tror at: 2012 blir bed­re enn 2011. og at 2011 er bed­re enn 2010. At utvik­lin­gen…
Artikler

Mel­lom to ver­de­ner, del 1 av 3

Det er tøft å leve i to ver­de­ner sam­ti­dig. Mer om det sene­re, men som intro til tema­et får du den­ne snut­ten fra Seth Godin. Den ga gjen­klang hos meg, og under­stre­ket opp­le­vel­sen av å leve i to ver­de­ner på en gang. Kjen­ner meg igjen i beg­ge dis­se: Da jeg var på som­mer­leir som barn var brev verdt sin vekt i gull (eller kan­skje god­te­ri). Fikk du fem brev i løpet av uken var du rik. Som regel ven­tet vi ved post­rom­met…
Artikler

Hvil­ken sjan­se

Den­ne nyhets­mel­din­gen rul­ler over en skjerm på et offent­lig sted: «Hjem­me­la­get had­de ingen vans­ke­lig­he­ter med å ta seg vide­re til nes­te run­de i cupen, selv om de bren­te man­ge sjan­ser.» Er det bare jeg som sav­ner info som 1) hvil­ket lag? 2) hvil­ken cup? 3) hvil­ken idrett?
Artikler

For­and­re ver­den kan ta tid

For åtte år siden skrev jeg en opp­ga­ve om Apple Macin­tosh, en revo­lu­sjo­ne­ren­de data­ma­skin som ble lan­sert med et brak i 1984. På tross av de aller bes­te for­ut­set­nin­ger ble maski­nen ald­ri noen kom­mer­si­ell suk­sess, og ingen av de påføl­gen­de maski­ne­ne fra Apple fikk gjen­nom­sla­get som de «bur­de» hatt. Hvor­for end­te det slik for Apple, lød spørs­må­let i 2003. Stem­mer i sam­ti­den hev­det at de skjøn­te sam­men­hen­gen, enten det gjaldt tek­no­lo­gi, for­ret­nings­drift, inter­ne kon­flik­ter eller ledel­ses­ut­ford­rin­ger. Én tid­li­ge­re…
Artikler, Featured

Him­melsk musikk fra sofa­en

Satt nett­opp og spil­te gitar i sofa­en sam­men med søn­nen min på ett og et halvt. Han holdt plek­te­ret, og beg­ge to spil­te på stren­ge­ne. Men armen hans lå og dek­ket til alle stren­ge­ne, slik at det ikke kom fram en enes­te tone når vi prøv­de å spil­le. Da slo det meg at Gud må ha det sånn hele tiden. Han øns­ker å fyl­le ver­den med musikk, med gle­de, med kjær­lig­het, med alt godt som til­hø­rer hans rike.…
Artikler

Alt er remix

Flin­ke kunst­ne­re kopie­rer. Sto­re kunst­ne­re stje­ler. Pab­lo Picas­so. Krea­ti­vi­tet er å skju­le kil­de­ne dine. Albert Ein­stein. Film­ska­per Kirby Fer­gu­son utfors­ker remixing med kor­te film­snut­ter på net­tet. Ta en kikk!
Artikler, Featured

Du tren­ger ti tusen timer for å bli eks­pert

Du må bru­ke 10 000 timer på en akti­vi­tet før du er eks­pert, sier Mal­colm Glad­well. Dan McLaugh­lin bestem­te seg for å sjek­ke om teori­en stem­mer. Han sa opp job­ben i 2009, og begyn­te med golf på full­tid: The­re are more than 27 mil­lion peop­le in this coun­try who play golf. The­re are 125 perm­a­nent spots on the PGA Tour. Smith has told Dan the odds of him ear­ning one of those spots are ast­ro­no­mical­ly long. He…
Artikler

En skik­ke­lig god panne­kake­opp­skrift

Laget skik­ke­lig gode panne­ka­ker i dag. Her er opp­skrif­ten jeg bruk­te. Gir mat til gamle­far mann brann og to sult­ne skri­ker­un­ger. Sor­ry, gal­te val­te, i dag må du fin­ne annen mat: Res­ten av egge­ne, res­ten av mel­ken, res­ten av melet, nok mar­ga­rin, nok suk­ker. Ste­kes.