Ana­ly­se av www​.tele​fon​ka​ta​lo​gen​.no

Tele­fon­ka­ta­lo­gen på net­tet bru­ker enkel­te meta­fo­rer fra papir­ka­ta­lo­gen for å bed­re bru­ker­venn­lig­he­ten, men de bry­ter også med etab­ler­te stan­dar­der som kun­ne hjul­pet bru­ker­ne. Hva er det som sty­rer, bru­ker­venn­lig­het eller pen­ger?

Pro­blem­stil­ling

Skandiabankens skjerm for regningsbetalingFor nett­ban­ker er det både effek­tivt og bru­ker­venn­lig å la grense­snit­tet for reg­nings­be­ta­ling lig­ne papir­ut­ga­ven av en reg­ning. Gjel­der det sam­me for tele­fon­ka­ta­lo­gen? Bru­ker Tele­fon­ka­ta­lo­gen på net­tet kjen­te ele­men­ter fra papir­ver­sjo­nen som meta­fo­rer, og gir dis­se en gjen­kjen­nel­ses­ef­fekt og bed­ret bru­ker­venn­lig­het?

Bak­grunns­info

www​.tele​fon​ka​ta​lo​gen​.no dri­ves av Fin­dexa, det sam­me sel­ska­pet som gir ut tele­fon­ka­ta­lo­gen i papir­for­mat. Det fin­nes også et par-tre and­re nors­ke tele­fon­ka­ta­lo­ger på net­tet, Kvasir Tele­fon­ka­ta­log og Opp­lys­ning 1890 kan nev­nes i den sam­men­hen­gen, og et tyve­talls bedrifts­ka­ta­lo­ger.

Ved førs­te møte

Telefonkatalogens forsideSkri­ver man

Next Article

Mer om kjøring

  1. http://​www​.rosa​si​der​.no/ ikke laget av fin­dexa… men bur­de de ha blitt over­sett?

  2. Over­sett? Hvor­dan da mener du? Ten­ker du blant nors­ke tele­fon­ka­ta­lo­ger på nett? For de er nem­lig blant «et tyve­talls bedrifts­ka­ta­lo­ger.» Det fin­nes drøsse­vis med sli­ke kata­lo­ger med til­sva­ren­de kon­sept som http://​www​.rosa​si​der​.no (men bare to-tre av de har rekla­me på TV…) Det uni­ke med de tre som fak­tisk er nevnt ved navn i ana­ly­sen er at de er kom­plet­te tele­fon­ka­ta­lo­ger, ikke bare bedrifts­ka­ta­lo­ger.