Apple og Micro­soft I

Apple sto­ler mer på sitt eget navi­ga­sjons­sys­tem enn det Micro­soft gjør. Det var det­te som slo meg da jeg tenk­te igjen­nom stra­te­gi­ene bak Apples og Micro­softs nett­sted. Jeg sier «sto­ler mer» for­di en besø­ken­de til Apples side i mye stør­re grad må ta meny­sys­te­met i bruk for å fin­ne det som trengs. Hos Micro­soft får du en tre­ret­ters på ett fat.

«Ingen skal si at de ikke fin­ner det de tren­ger her,» må de ha tenkt hos Micro­soft, for for­si­den er fylt til ran­den. Man må ha god tid hvis man skal fin­ne det en er ute etter. «Folk gid­der ikke å lese så mye tekst, hva om vi bare viser eksemp­ler på hva som fin­nes, så skjøn­ner folk med en gang om de skal tryk­ke på bil­det eller bru­ke meny­en.» Slik har man kan­skje tenkt hos Apple. Jeg vet at jeg i alle fall har mest san­sen for den sis­te fram­gangs­må­ten. Det kre­ver selv­sagt et bra meny­sys­tem med god arki­tek­tur. Det hjalp ikke Micro­soft noe sær­lig at jeg bruk­te nett­le­se­ren Mozil­la Fire­bird (og ikke Inter­net Explo­rer) da jeg besøk­te deres nett­sted. Siden ble enda mer uover­sikt­lig enn den had­de trengt å være (se bil­de­ne). Den lan­ge opp­lis­tin­gen av meny­ele­men­ter på venstre­si­den (skjerm­bil­de Mozil­la Fire­bird) inn­byr ikke akku­rat til vide­re klik­king. Det er vans­ke­lig å skil­le over­skrif­te­ne fra len­ke­ne. Og hvor har det blitt av de tre små bil­de­ne midt på siden som var der i Explo­rer? (Skjerm­bil­de Inter­net Explo­rer). Apples side ser like bra ut i alle nett­le­se­re, og ryk­ter sier at to aner­kjen­te web-guru­er skal stå for videre­ut­vik­ling i tiden som kom­mer. Det kan bli bra.

Next Article

Pulp Fiction og biblioteksboken