Next Article

Ny jappetid på vei?

  1. Og hvil­ke av dem anbe­fa­ler du?

  2. Sånn helt uten noen grun­dig for­kla­ring vil jeg anbe­fa­le Star­sky and Hutch som skik­ke­lig god under­hold­ning, Kill Bill som bra laget film og Spy Game som god, gam­mel­dags spen­nings­film. Og så Pia­nis­ten, den hand­ler om en polsk jøde under And­re Ver­dens­krig, den er litt mer alvor­lig, men bra. De fire and­re var helt greie…