Blog­g­ana­ly­se

Jeg har ana­ly­sert www​.sim​ple​bits​.com, en enga­sje­ren­de og stil­full blogg som kom­men­te­rer tek­no­lo­gi på en til­bake­lent og per­son­lig måte.

SimpleBits.jpg«Sim­ple­Bits tje­ner to for­mål for meg. Det er kon­su­lent­fir­ma­et der jeg dri­ver webde­sign og webu­tvil­king, på sam­me tid som det er et sted der jeg sam­ler alt jeg gjør på net­tet. Et sted å skri­ve om tek­no­lo­gi, stan­dard­ba­sert design og livet — og et sted for å leg­ge bil­der, kode, ide­er og and­re små­bi­ter.»

Sim­ple­Bits er nett­ste­det til Dan Ceder­holm. Her pro­mo­te­rer han boken sin, viser fram por­te­føl­jen av nett­ste­der han har vært med å lage og leg­ger ut bil­der og det han kal­ler «bits» — alle slags ting som ikke pas­ser i de and­re kate­go­ri­ene.

Hver mins­te detalj er vik­tig

quickbitsMen det er først og fremst blog­gen som er i sen­trum på Sim­ple­Bits. Det er blog­gen som fyl­ler for­si­den til nett­ste­det. Og for et smek­kert nett­sted! Ceder­holms øye for detal­jer er unikt, og det er mye flid som er lagt ned i de «simp­le» små­tin­ge­ne som til­sam­men betyr så mye for hel­he­ten. Ceder­holm vet at utse­en­de kan påvir­ke hvor­dan man opp­fat­ter inn­hol­det, og har gått gjen­nom hver mins­te detalj fle­re gan­ger. Se bare på de små, nær­mest per­fekt utfør­te iko­ne­ne som er spredt rundt omkring. Se på de små kna­ppe­ne i hjør­net der man kan vel­ge farge­skje­ma. Eller det at han hol­der tel­lin­gen med hvor man­ge inn­legg han har skre­vet. 579 så langt.

Tek­no­lo­gi og livet. Livet med tek­no­lo­gi­en.

Inn­leg­ge­ne bærer ikke det sam­me pre­get av pin­lig nøy­ak­tig­het, der er tonen mer avslap­pet og til­bake­lent. Den sis­te tiden har det hand­let om SXSW-kon­fe­ran­sen, Fin­der i Apple OS X og rede­sign av blog­gen. Ja, og så hjemin­red­ning, da! Ceder­holm flyt­tet nylig, og har blant annet for­talt hvor­dan han gjor­de om det sto­re kles­ska­pet til hjem­me­kon­tor. At han fikk 52 kom­men­ta­rer til en slik sak viser kan­skje både engan­sje­men­tet og stør­rel­sen til den fas­te leser­ska­ren.

Et typisk inn­legg hand­ler om webde­sign, tek­no­lo­gi, Apple-maski­ner, iPod, blog­ger eller PDA. Det hand­ler om livet med tek­no­lo­gi­en. I slut­ten av mars filo­so­fer­te han rundt vår tek­no­lo­gis­ke ver­den som er full­sten­dig avhen­gig av batteri­kraft:

Tråd­løs inter­nettek­no­lo­gi er utro­lig og alle blir i fyr og flam­me (med god grunn) — men det er like utro­lig hvor bun­det vi er til strøm som ald­ri er helt tråd­løs.

Slikt klar­syn og den­ne prag­ma­tis­ke inn­stil­lin­gen til tek­no­lo­gi er noe av det som får Sim­ple­Bits til å skil­le seg litt ut fra meng­den, og som gjør at jeg synes det er verdt å føl­ge med. Dess­uten kan jeg sto­le på at Sim­ple­Bits tar opp tema­er som inter­es­se­rer meg. Skrive­sti­len er all­tid per­son­lig, for Ceder­holm skri­ver om sine egne per­son­li­ge møter med tek­no­lo­gi­en, om ting som begeist­rer og ting som irri­te­rer.

Et eget, lite sam­funn

Ceder­holm er tro­fast over­for de besø­ken­de, og skri­ver ofte. Det er sjel­den det går mer enn tre dager mel­lom hvert inn­legg. Et typisk inn­legg er på rundt 100 ord, og Ceder­holm er på den­ne måten tro mot sjan­ge­ren. Det er man­ge som besø­ker Sim­ple­Bits. Goog­le har regist­rert litt over 3000 nett­si­der som lin­ker til weblog­gen. Tech­no­ra­ti har 512 lin­ker fra 388 kil­der.

Vel­dig man­ge av dis­se er med i den sta­dig vok­sen­de grup­pen webde­sig­ne­re som er opp­tatt av stan­dard­ba­sert CSS-design. Det gjen­spei­les også i lis­ten over de 38 and­re blog­ge­ne og ni nett­ste­de­ne som det anbe­fa­les å føl­ge med på. Det er ikke sjel­den Ceder­holm selv er repre­sen­tert på sli­ke blog­rolls, for Sim­ple­Bits hører til i det gode sel­skap. Ceder­holm skri­ver om det han inter­es­se­rer seg for, og det er man­ge som liker å lese.

Side­blog­gen Quick­Bits

Quick­Bits er Sim­ple­Bits› side­blogg, et feno­men som har blitt mer og mer popu­lært på weblog­ger. Akku­rat som blog­gen selv er side­blog­gen inn­legg som lis­tes opp i mot­satt kro­no­lo­gisk rekke­føl­ge. For­skjel­len er at side­blog­gen ikke inne­hol­der mer enn bare selve lin­ken. Det er jo ikke all­tid man har sjans eller fan­ta­si til å skri­ve mye, og da kom­mer side­blog­ger som Quick­Bits til god nyt­te.

Sim­plequiz

simplequiz.jpgSim­pleQuiz er et feno­men som Ceder­holm selv er opp­ha­vet til. Quiz­ze­ne pub­li­se­res i selve weblog­gen, og tar opp spørs­mål rundt seman­tisk kor­rekt HTML-kode. Sva­re­ne leg­ges inn som kom­men­ta­rer i blog­gen, og siden det ofte ikke fin­nes et rik­tig svar får de besø­ken­de også anled­ning til å kom­me med sine betrakt­nin­ger rundt alter­na­ti­ve­ne.

Det­te har fun­gert over all for­ven­ting, og Ceder­holm hol­der i dis­se dager på å gi ut boken «Web Stan­dards Solu­tions: The Mar­kup and Style Handbook1» basert på Sim­pleQuiz-kon­sep­tet

Kate­go­ri­er er et savn

Arki­vet viser blogge­ak­ti­vi­tet siden 1. sep­tem­ber 2000. Selv er jeg mer inter­es­sert i å lese inn­leg­ge­ne som hand­ler om webde­sign og tek­no­lo­gi enn de mer pri­va­te om ferier og flyt­ting. Da er det dumt at inn­leg­ge­ne ikke er grup­pert i kate­go­ri­er. Det er rik­tig­nok enkelt å søke i inn­leg­ge­ne, men det blir ikke det sam­me som å bla gjen­nom alle inn­legg i sin favo­ritt­ka­te­go­ri.

Opp­sum­me­ring

Sim­ple­Bits er mye mer enn bare en sam­ling av Dan Ceder­holms for­skjel­li­ge «biter» på net­tet, det er en alt for beskje­den påstand. Sim­ple­Bits er en enga­sje­ren­de og stil­full blogg som kom­men­te­rer tek­no­lo­gi på en til­bake­lent og per­son­lig måte. Gjen­nom Sim­pleQuiz eks­pe­ri­men­te­rer Ceder­holm med blogg­sjan­ge­ren, og det­te er i grun­nen beteg­nen­de for hans inter­es­se for hvor­dan man kan utnyt­te ny tek­no­lo­gi. Og kom­men­ta­re­ne hans er vir­ke­lig vel verdt å lese.

Next Article

Ravnene har plukket den opp