Bloggde­sign

En enkel gjen­nom­gang av bak­grun­nen for noen av avgjø­rel­se­ne rundt det­te nett­ste­dets arki­tek­tur og visu­el­le design.

Avkla­ring: Blogg som del av et stør­re nett­sted

«Blan­ke Ark» er nav­net på den­ne blog­gen, mens «Farge­stif­ter» er nav­net på hele nett­ste­det. Jeg har valgt å skil­le mel­lom de to hoved­sak­lig for­di Farge­stif­ter er på engelsk og Blan­ke Ark på norsk. I den­ne gjen­nom­gan­gen av desig­net tar jeg bare for meg selve blog­gen og det til­hø­ren­de arki­vet

Inn­hold

Stof­fet i blog­gen er ikke så nøye struk­tu­rert. Artik­le­ne er grup­pert i kate­go­ri­er, men det­te vises ikke utad. Når inn­holds­meng­den i blog­gen er såpass lite, vil en inn­de­ling i kate­go­ri­er bare bidra til å gjø­re hel­hets­inn­tryk­ket mer uryd­dig. Man får rett og slett for man­ge valg. Men mulig­he­ten til å ta i bruk funk­sjo­nen er der.

Infor­ma­sjons­ar­ki­tek­tur

Med bak­grunn i hvor­dan folk skum­le­ser nett­si­der har jeg valgt å plas­se­re det jeg mener er vik­tigst lengst mot venst­re. Tekst­ko­lon­nen er først, for jeg øns­ker at besø­ken­de umid­del­bart skal kun­ne fast­slå om jeg har skre­vet noen nye inn­legg siden sist de var inn­om.

Navi­ga­sjon

Hoved­me­ny­en i side­ko­lon­nen er det nes­te som fan­ger blik­ket, og den er godt syn­lig når man er på for­si­den eller i arki­vet for hver måned. Når man der­imot tryk­ker på et kon­kret inn­legg for å lese det, skju­les den­ne hoved­me­ny­en og lis­ten med de sis­te inn­leg­ge­ne trek­kes len­ger opp. Dis­se er jo også en del av nett­si­dens navi­ga­sjon, og gjø­res let­te­re til­gjen­ge­lig på den­ne måten. Når man først leser ett inn­legg er det jo sann­syn­lig at man øns­ker å lese fle­re.

Lin­ke­ne til kom­men­ta­rer åpnes i sam­me vin­du som det and­re inn­hol­det, ikke i et popup­vin­du slik som er stan­dard i Movab­le Type. Jeg tror at det struk­tu­relt sett er guns­tig å sam­le alt i sam­me vin­du uten å åpne nye, men det­te er like mye en smaks­sak.

Visu­ell utfor­ming

Kolon­ne­ne har fast bred­de for at inn­leg­ge­ne skal være let­te å lese. Det er også let­te­re å lage et har­mo­nisk og visu­elt til­trek­ken­de design med fast bred­de. Tekst­ko­lon­nen har god kon­trast med svart skrift på off-whi­te bak­grunn, også det­te for at teks­ten skal kun­ne leses lett, det er også eks­tra luft mel­lom lin­je­ne.

Jeg har valgt to fas­te bil­de­ne­di­men­sjo­ner for å kun­ne base­re lay­out­en på et rute­nett.

Farge­valg

Jeg har stor sans for dis­kre­te, sub­ti­le farge­ny­an­ser. Sam­ti­dig liker jeg fris­ke far­ger. Farge­val­get på det­te nett­ste­det har beg­ge deler.

Linkfar­gen lig­ger nært opp til tekst­far­gen ellers. Det er et bevisst valg for at teks­ten skal være mest mulig lese­lig. For at lin­ke­ne like­vel skal være let­te å få øye på i teks­ten skif­ter lin­ke­ne i et tekst­av­snitt far­ge når man fører muspe­ke­ren over avsnit­tet (vir­ker ikke i Inter­net Explo­rer).

Kom­men­ta­re­ne til inn­leg­ge­ne veks­ler mel­lom to far­ger, slik at de er let­te­re å skil­le fra hver­and­re.

Som en del av nett­ste­det har jeg begynt å set­te opp en lis­te over bøker, musikk og film som har inspi­rert meg, og far­ge­ne på det­te nett­ste­det er inspi­rert av en nett­side i en av dis­se bøke­ne (siden fin­nes ikke len­ger på net­tet.)

Next Article

Lekre kommentarer alle vil beundre