CSS-hel­ter med maler til nye Blog​ger​.com

Blog​ger​.com, et av de mest popu­læ­re blogge­verk­tøy­ene der ute, har fått en rede­sign. Sam­ti­dig har det blitt laget fle­re nye blogg­ma­ler, og dis­se dyk­ti­ge CSS-hel­te­ne har vært med og laget de:

Blog​ger​.com ret­ter seg mest mot nybe­gyn­ne­re, og er svært enkel i bruk. På en-to-tre kan alle nybe­gyn­ner­ne nå få en blogg som er desig­net av noen av de bes­te der ute. Det­te er gode nyhe­ter. Mer om rede­sig­net hos Doug Bow­man på Stop­de­sign.

Next Article

Kommunikasjon er alfa og omega