Dag­bla­dets såpe: Mål­ret­tet mar­keds­fø­ring?

dagbladet2-040323.jpgMål­ret­tet mar­keds­fø­ring kan ha vel­dig kraf­tig effekt. På TV sen­des for­skjel­li­ge reklame­fil­mer til for­skjel­li­ge tider på dagen. På den måten kan rekla­men for spe­si­el­le pro­duk­ter nå akku­rat de grup­pe­ne i befolk­nin­gen som kjø­per pro­duk­tet. Det var jo det­te som var opp­ha­vet til nav­net «såpe­ope­ra,» TV-serie­ne var spon­set av såpe­pro­du­sen­te­nes rekla­me. På net­tet er det enda let­te­re å mål­ret­te rekla­men direk­te mot bru­ke­ren. Bare tenk på all den infor­ma­sjo­nen vi leg­ger fra oss hver gang vi er på nett! Smart mar­keds­fø­ring bru­ker det­te «mot oss» og prø­ver å sel­ge pro­duk­ter eller tje­nes­ter vi selv har vist inter­es­se for, som oftest ved å søke etter de. dagbladet2-040323.jpgMen er det det­te Dag­bla­det gjør i dagens nett­avis? De to sake­ne jeg les­te had­de i alle fall rekla­me som på sett og vis pas­set med artik­le­ne. Artik­ke­len om at pas­sa­sje­rer på en buss i Ber­gen fryk­tet at de ble kap­ret av en mann med våpen er akko­pag­nert med rekla­me for for­sva­rets Joint Win­ter. At Michael J. Fox har vært så syk at han ikke kun­ne kla­re å hol­de en bly­ant får NMH’s kule­penn­re­kla­me ved siden av. Eller på alle sider, egent­lig. Under, over, rundt omkring på alle kan­ter.

Next Article

Konsert i gave