De har end­ret ord­klas­se­ne

De gode, gam­le ord­klas­se­ne har vist seg å være lite slite­ster­ke. Nå trengs det nye! Da jeg lær­te nav­ne­ne på de, var det ti ord­klas­ser: verb, sub­stan­tiv, artik­ler, adjek­tiv, pro­no­men, adverb, kon­junk­sjo­ner, tall­ord, pre­po­si­sjo­ner og inter­jek­sjo­ner. Den­ne gode, gam­le lis­ten er visst ikke til­strek­ke­lig leng­re, nå er tall­ord blitt borte og deter­mi­na­tiv og sub­junk­sjo­ner er kom­met til. Hva er de? Kan noen for­kla­re?