Fast eller fly­ten­de bred­de?

Skal nett­si­der ha fast eller fly­ten­de bred­de? Det er man­ge av de som høy­lytt påstår at det ene er rik­tig og at det and­re er galt, og minst like man­ge står på and­re siden og roper til­ba­ke. Hva gjør vi mens vi ven­ter på at den gyld­ne mid­del­vei­en skal til­lat­te tra­fikk?

Bru­ker­venn­lig­hets­guru Jakob Nielsen er kjent for å være kate­go­risk i sine utta­lel­ser, og er en av de som anbe­fa­ler at alle nett­si­der fly­ter i nett­le­ser­vin­du­et. Sam­me hvil­ken skjerm man bru­ker og hvor stort vin­du­et er vil hele bred­den av nett­si­den da kun­ne vises, for den vil all­tid ta opp sam­me pro­sent­an­del av bred­den. Da stil­ler man hel­ler ikke krav til en viss skjerm­stør­rel­se for å vise hele siden.

«Jeg har stor skjerm, og vil gjer­ne bru­ke den!»

fixed-width.jpgNett­s­ur­fe­re som har inves­tert man­ge pen­ger i sto­re skjer­mer har irri­tert seg over «små» nett­si­der med fast bred­de. Man vil jo gjer­ne utnyt­te hele den fine, nye skjer­men, ikke bare førs­te halv­del. Der­for må nett­si­der fly­te og fyl­le hele skjerm­bred­den! Selv om det­te kan høres ut som et godt argu­ment, har Jeff­rey Zeld­man vist hvor tåpe­lig det had­de blitt hvis film­ska­pe­re var webde­sig­ne­re.

Men det fin­nes gode argu­men­ter: Når den besø­ken­de selv kan variere bred­den ved å for­stør­re eller for­mins­ke vin­du­et, kan man også selv bestem­me hvor lan­ge lin­je­ne med tekst skal være. Avn­sitt er let­test å lese når de er ett og et halvt alfa­bet lan­ge, noe som til­sva­rer rundt 45 tegn. Hvis man har mer enn 80 tegn på en lin­je blir det ule­se­lig.

«Alt fly­ter! Gi meg noe hånd­fast!»

fixed-width.jpgFolk flest kjen­ner ikke til det­te, og det tren­ger de ikke hel­ler, mener man­ge gra­fis­ke desig­ne­re. Slikt skal ikke de besø­ken­de måt­te ten­ke på, det er desig­ne­rens jobb å løse det­te pro­ble­met ved å leve­re den besø­ken­de lay­out og linje­leng­der som er beha­ge­li­ge.

Der med er dis­se desig­ner­ne ueni­ge med Nielsen (Curt Clo­nin­ger mener det kan være for­di bru­ker­venn­lig­hets­eks­per­ter er fra Mars, gra­fis­ke desig­ne­re fra Venus). Fly­ten­de bred­de kan gi alle slags rare resul­ta­ter, fra det ultras­ma­le til det vides­te vide. Det bes­te er å set­te en fast bred­de som gjel­der for alle.

Dess­uten er stør­rel­sen på bli­der som regel fast, de end­rer ikke på seg når man drar i vin­du­et. Når tekst­leng­den end­res og bil­de­ne står fast, øde­leg­ger det­te rute­net­tet som side­ne er basert på, og med rute­net­tet for­svin­ner este­tik­ken også.

En gyl­den mid­del­vei

Som ellers i livet er det­te to løs­nin­ger som har sine for­de­ler og ulem­per, og man må vel­ge den ene eller den and­re. I alle fall fore­lø­pig, men det er også en gyl­den mid­del­vei under byg­ging! Alle moder­ne nett­le­se­re lar deg nem­lig set­te en fast mini­mum- og mak­si­mum­bred­de som ram­mer for siden å fly­te innen­for. Pro­ble­met er at fak­tisk over 90 pro­sent enda ikke bru­ker en moder­ne nett­le­ser. Inter­net Explo­rer er nem­lig over tre år gam­mel, og kan ikke len­ger kal­les moder­ne. Og så støt­ter den hel­ler ikke sli­ke fines­ser, noe alle de and­re gjør.

Hel­dig­vis går det an bru­ke en stil­byt­ter, som blant annet kan gi den besø­ken­de val­get mel­lom fly­ten­de eller fast bred­de. Det­te er nok den bes­te løs­nin­gen mens vi ven­ter på at den gyld­ne mid­del­vei­en skal bli far­bar for folk flest.

Next Article

Vil ha ringetone?

  1. Jeg dum­per av og til inn­om farge­stif­ter, for å se om Tho­mas har noe for­nuf­tig å si.. Og det har han hver gang. Lik­te godt din måte å for­kla­re at IE kan­skje ikke er «inter­netts nav­le». KK