Kolo­fon

Vi har skre­vet en del om arki­tek­tur og visu­ell design av blog­ge­ne våre, men selv har jeg skre­vet lite om hvor­dan den ble pro­du­sert, hvil­ke ele­men­ter jeg har brukt og hva som er på bil­de­ne. Her kom­mer et førs­te for­søk på en kolo­fon (hva er det?) til den­ne blog­gen.

For­fat­te­ren

Tho­mas Ham­mer er en kjekk ung mann på 24 som nett­opp har blei­ket håret for å få mer opp­merk­som­het.

Kode

Koden er en fin miks av enkel php, tag­ger for Movab­le Type-maler og dags­fersk html som for det mes­te vali­de­rer som xhtml 1.1.

All lay­out taes hånd om av CSS. For­di tabel­ler til lay­out er teit.

Typo­gra­fi

Typo­gra­fi­en kon­trol­le­res med CSS: Tre­buchet MS er første­valg som brød­tekst, Myriad eller Luci­da til over­skrif­ter. De fles­te over­skrif­te­ne i side­ko­lon­nen er satt med Uni­vers 67 Con­densed Bold. De fram­står som tekst i html-koden, men med hjelp av Todd Fahr­ners tek­nikk bru­kes bak­grunns­bil­der fra CSS til å erstat­te teks­ten. Over­skrif­ten vises med bil­de i nye nett­le­se­re og som tekst i gam­le.

Foto­gra­fi­er

Selv­tatt er vel­tatt? Jeg har i alle fall tatt en del bil­der selv:

Pro­duk­sjon

Deler av inn­hol­det er gene­rert av Movab­le Type, res­ten er hard­ko­det i Emacs direk­te på FreeBSD-bok­sen.

Selv har jeg en rime­lig ny bær­bar Dell-maskin, men mye er gjort på min for­lo­ve­des sta­sjo­næ­re, også en Dell.

Musikk..?

Blood Sugar Sex MagikAnbe­falt musikk mens du besø­ker nett­si­den er blant annet «Blood Sugar Sex Magik» av Red Hot Chili Pep­pers. For­di det var det et av albu­me­ne jeg hør­te på mens jeg laget mye av siden.

Next Article

Bloggdesign

En enkel gjennomgang av bakgrunnen for noen av avgjørelsene rundt dette nettstedets arkitektur og visuelle design.