Kom­mu­ni­ka­sjon er alfa og omega

Det er vik­tig å snak­ke sam­men og si det man vir­ke­lig mener. Kom­mu­ni­ka­sjon er alfa og omega, og i våre dager er vi hel­di­ge og har masse­vis av for­skjel­li­ge måter å kom­mu­ni­se­re med and­re men­nes­ker på. I pro­sjekt­grup­pen vår har det ikke vært noe pro­blem å få folk i tale, hel­ler ikke å si sin ærli­ge mening. Men vi har hatt noen utford­rin­ger knyt­tet til moder­ne for­mer for kom­mu­ni­ka­sjon. Alle på grup­pen vår plei­er å ha tele­fo­nen innen rekke­vid­de til enhver tid, men det er ikke fullt så ofte man får lest e-pos­ten. Mens SMS egner seg til kor­te beskje­der er det nes­ten umu­lig å føre dis­ku­sjo­ner fra mobi­len. E-post er der­imot meget guns­tig til menings­ut­veks­lin­ger, men det er ikke all­tid man får sjek­ket den med jev­ne mel­lom­rom. Det mest nyt­ti­ge har vist seg å være per­son­lig opp­møte. Utford­rin­gen er å bru­ke tek­no­lo­gi­en til å avta­le tids­punkt og sted…

Next Article

Ut på tur, PC på fanget

  1. Wise words from wise man! Ugh! 😉