Norsk, eng­landsk og uten­landsk

Jeg har en kom­pis som sier at det fin­nes tre språk i ver­den, norsk, eng­landsk og uten­landsk. Hvil­ket av dis­se tre skal jeg vel­ge å blog­ge på her? Det­te er et aktu­elt spørs­mål i den førs­te pos­ten til «Blan­ke Ark» — en weblogg i for­bin­del­se med HUIN105: Webde­sign og webes­te­tikk ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

Egent­lig ute­luk­ker uten­landsk seg selv. Det er ikke et ekte språk, bare noe tull noen har fun­net på for å være mor­som­me. Vi kan le litt av det, og inn­se at vi i rea­li­te­ten sit­ter igjen med norsk og eng­landsk. Eller engelsk, som det egent­lig heter. En mor­som­het igjen.

What’s the fuzz? Hvor­for engelsk?

Jeg vur­de­rer engelsk av de sam­me grun­ne­ne som nors­ke rocke­band; for å nå ut til den sto­re ver­den. Jeg vil at flest mulig skal få nyte mitt bidrag til ver­dens­sam­fun­net i lan­ge drag. Selv om Dum­dum Boys rock­er bra på norsk. Men det kan ikke vekt­leg­ges, de er tross alt trøn­de­re som syn­ger på øst­landsk.

Og så har jeg alle­re­de et nett­sted, Farge­stif­ter, og tan­ken er å la Blan­ke Ark være en del av det­te nett­ste­det, la det gå i ett med tape­ten, gjer­ne være bære­bjel­ken om du vil. Farge­stif­ter er på engelsk.

Farge­stif­ter er på engelsk av over­nevn­te grunn, jeg skri­ver om webde­sign der, noe ver­dens­sam­fun­net kan­skje vil ha gle­de av. Det er bare å inn­se at norsk ikke har sam­me posi­sjon som engelsk, selv om de fak­tisk had­de norsk valg­fag på sko­len jeg gikk på i Min­ne­so­ta. (De fin­nes der ute, de ame­ri­kans­ke high school-ung­dom­me­ne som kan noen fra­ser norsk!)

Won­der­ful audien­ce tonight!

Sam­ti­dig er det så pre­ten­siøst å skri­ve på engelsk. Så idio­tisk å bru­ke et frem­med­språk til å for­tel­le om de nære ting, per­son­li­ge ting som bare ven­ner og kjen­te vil være inter­es­ser­te i å lese om. Kan­skje ikke de engang. Det er jo de jeg ser på som pub­li­kum til den­ne weblog­gen.

Nei, for meg er det pre­ten­siøst nok bare det å begyn­ne å blog­ge. Det får hol­de i førs­te omgang.

Next Article

Ny farge: Glågrønn