Ny jappe­tid på vei?

Puh! Etter grun­dig rese­arch og hardt, jour­na­lis­tisk arbeid er min førs­te artik­kel til gruppe­pro­sjek­tet klar. Ok da, det var ikke fullt tøft. Er en ny jappe­tid i emning? Les og bli redd.

I peri­oden fra 1982 til 1986 had­de vi god øko­no­mi i Nor­ge. Man­ge tjen­te mas­se pen­ger, fak­tisk så mye pen­ger at det ble tren­dy å kjø­pe aksjer på bør­sen. De som kun­ne litt om aksje­han­del og øko­no­mi gjor­de det godt, og det var spe­si­elt man­ge unge som triv­des godt med den­ne måten å tje­ne pen­ger på. Dess­uten kun­ne hvem som helst ta opp lån på den­ne tiden, ofte uten så mye sik­ker­het å snak­ke om. Man­ge kjøp­te stort hus eller flott bil, mens and­re sat­set lån­te pen­ger i fir­ma­et sitt eller på bør­sen. Med mye pen­ger mel­lom fing­re­ne ble livs­sti­len lagt om en smu­le for dis­se unge, loven­de pro­fe­sjo­nel­le. Man kjøp­te og solg­te aksjer om dagen og tjen­te noen ras­ke kro­ner, tok en kopp espres­so på en kaf

Next Article

Tar tid å lage innhold