Rav­ne­ne har pluk­ket den opp

Sam­ti­dig som jeg skrev om utra­di­sjo­nel­le tra­di­sjo­ner i Ber­gen, send­te jeg også et tips om saken til Hugin og Munin, Odins to rav­ner som har byg­get rede i redak­sjo­nen til Vårt Land. Her er avi­sens ver­sjon av saken.

Kirke­bønn for Ber­gen

Når pres­sen skal omta­le hver­dag og helg på ånde­lig sek­tor, går det helst galt. At Dag­bla­det fin­ner det sno­dig at vi har en stats­mi­nis­ter som ber til Gud, sier nok mest om et kul­tur­ra­di­kalt sne­ver­syn.

Og da Her­man Frie­le del­tok i bønn for Ber­gen under en høy­mes­sen i Dom­kir­ken, ble det av Ber­gens­avi­sen kalt «utra­di­sjo­nel­le meto­der» for en ord­fø­rer.

Det ber­gens­ke presse­or­gan bur­de hus­ke at Frie­les for­gjen­ge­re i ord­fø­rer­se­tet, Kris­ti­an Hel­land (KrF) og Ing­mar Ljo­nes (KrF), ved fle­re anled­nin­ger er tatt på fersk gjer­ning mens de ba. Her­man Frie­les him­mel­vend­te sukk for byens befolk­ning og den kom­mu­na­le armod var sånn sett en meget tra­di­sjo­nell ord­fø­rer­me­to­de. Og noen gan­ger hol­der det ikke med kaffe­bøn­ner.

Next Article

Nå er den her. Våren!