Sove? For­get about it!

Hva gjør du når du ikke får sove? Lig­ger våken og ven­ter på å sov­ne? Hva når ikke det fun­ker hel­ler? Det var en tid jeg åpnet natur­fag­bo­ken på de kje­de­ligs­te kapit­le­ne og les­te noen avsnitt. Det fun­ket, og jeg sov­net. Men det var før jeg begyn­te å drik­ke kaf­fe.

«For­get about it,» tenk­te jeg i kveld, det nyt­ter ikke. Dess­uten er inspi­ra­sjo­nen til å arbei­de størst om kvel­den, så jeg har laget en ny for­mel. La meg få pre­sen­te­re mitt mot­trekk over­for søvn­løs­het som føl­ge av for høyt kaffe­inn­tak: Stå opp, ta den bær­ba­re PCen din og gå og sett deg i sofa­en. Sett på en god film i bak­grun­nen — til inspi­ra­sjon og sel­skap — og gjør deg klar for fle­re pro­duk­ti­ve timer uten for­styr­rel­ser. Det ble Don­nie Brasco i kveld. Den er en av dis­se fil­me­ne som blir væren­de under hud­en din. Den nek­ter å for­svin­ne, selv når den har spilt seg fer­dig. John­ny Depp og Al Paci­no er bril­li­an­te, og kla­rer på et eller annet vis å for­mid­le noe genuint og rik­tig om livet, på tross av at set­tin­gen blant mafia­en i New York er langt fra vår egen vir­ke­lig­het. Resul­ta­tet etter par timers natt­lig arbeid kan ofte bli bra. Men like ofte er dagen der­på ikke fullt så bra, og jeg kom­mer gang på gang fram til at det sis­te punk­tet i for­me­len er: Kaf­fe i mor­gen? For­get about it!

Next Article

Jan Eggum på blåtur