Tar tid å lage inn­hold

På pro­sjekt­grup­pen vår ska­per vi inn­hol­det til nett­ste­det selv, vårt «Maga­sin for etter­på­klok­skap» er et sati­risk nett­sted der vi har­se­le­rer med for­ti­den. Vi gjør narr av mer eller mind­re uskyl­di­ge men­nes­ker som egent­lig ikke viss­te bed­re. Og noen som bur­de visst bed­re. Så langt har vi pro­du­sert teks­ter om hvor­dan de behand­let epi­lep­si i tid­li­ge­re tider, om kvinne­syn og brann­far­li­ge gas­ser. Jeg hol­der på med mitt førs­te bidrag om jappe­ti­den. Det tar tid å skri­ve, men det­te er gøy!

Next Article

Kompis på Ulriken