Utra­di­sjo­nel­le tra­di­sjo­ner

Tra­di­sjo­ner er noe man ikke tar lett på i Ber­gen, det så man tyde­lig da Ber­gens­san­gen ble kut­tet fra Fest­spill-åpnin­gen! Det sies at når noe har skjedd to år (eller to gan­ger) på rad er det alle­re­de godt nok til å være en tra­di­sjon i Ber­gen. Det er ikke bare Bel­la Jons­dottir som tul­ler med tra­di­sjo­ner, BA har visst også pro­ble­mer. Over gårs­da­gens for­si­de kun­ne de nem­lig for­tel­le at ord­fø­rer Her­man «tar i bruk utra­di­sjo­nel­le meto­der» når han «ber Gud hjel­pe Ber­gen.» Utra­di­sjo­nel­le meto­der? Bønn er vel sna­re­re en gans­ke så tra­di­sjo­nell meto­de? Og da spe­si­elt med tan­ke på den ber­gens­ke «ord­fø­rer­tra­di­sjo­nen»: Her­mans for­gjen­ge­re er jo de to KrF-men­ne­ne Kris­ti­an Hel­land og Ing­mar Ljo­nes!

Next Article

Sove? Forget about it!