Room to dang­le

It’s great to sit on the shoul­ders of giants, but don’t let the giants sit on your shoul­ders. There’s no room for their legs to dang­le! — Step­hen Nach­mano­vitch, impro­vi­sa­tio­nal vio­li­nist, Free Play

Dra kor­tet

Jeg har ikke «lagt på røret» på en tele­fon på åre­vis. Å «trek­ke i sno­ren» på do har jeg gjort bare et titalls gan­ger i løpet av livet, for det mes­te i tid­li­ge­re Øst-Tysk­land der toa­let­te­ne had­de snor til en sis­ter­ne like opp­un­der taket. Tele­fon­rør og sis­terne­snor er nå his­to­rie. Tele­fo­ner og toa­let­ter har iste­det fått kna­pper å tryk­ke på.

I dag slo det meg at også det nok­så nye begre­pet «å dra kor­tet» alle­re­de er for­el­det. Nå skal kor­tet stik­kes inn med chip­pen opp eller ned. Dra­ing er ikke involvert.

Selv om orde­ne for lengst er utgått på dato sier jeg dag­lig til bar­na mine at de må «leg­ge på røret» eller «hus­ke å trek­ke i sno­ren». Om ikke len­ge kom­mer de til å si: «Pap­pa. Du må dra kor­tet …»

Siri Han­de­land, Mag­nar Kar­tveit og Tho­mas Ham­mer. Foto: TV VestTV Vest" data-desc="

Siri Han­de­land, Mag­nar Kar­tveit og Tho­mas Ham­mer. Foto: TV Vest

">

Det jeg skul­le ha svart

Siri Handeland, Magnar Kartveit og Thomas Hammer. Foto: TV Vest
Siri Han­de­land, Mag­nar Kar­tveit og Tho­mas Ham­mer. Foto: TV Vest

Skal Bibe­len ha et moder­ne eller et litt eld­re, gam­mel­dags språk? Jeg fikk spørs­må­let på lokal-TV da Bibe­len kom ut i ny, norsk over­set­tel­se i okto­ber 2011. Dagen etter­på kom jeg på hva jeg skul­le ha svart.

Utford­rin­gen er å fin­ne spen­nings­punk­tet mel­lom en rik­tig over­set­tel­se av de gam­le teks­te­ne og vårt van­li­ge dag­lig­språk.

Teks­te­ne i Bibe­len ble skre­vet for tusen­vis av år siden — de elds­te bøke­ne i Bibe­len er omtrent 3500 år gam­le, de yngs­te rundt 1900 år. Men selv om teks­te­ne er gam­le hand­ler de om men­nes­ker akku­rat som oss, med sine gode sider og sine dår­li­ge sider, men­nes­ker som gjor­de vir­ke­lig gode ting og men­nes­ker som tab­bet seg lodd­rett ut. Det­te er his­to­ri­er som vi kan iden­ti­fi­se­re oss med, kjen­ne oss igjen i og lære av. Men da må vi for­stå det vi leser!

Du kan se inter­vjuklip­pet på nett­ste­det til TV Vest. I til­legg til Bibel­over­set­tel­sen han­der sen­din­gen også om jogge­sko for hes­ter.