Siri Han­de­land, Mag­nar Kar­tveit og Tho­mas Ham­mer. Foto: TV VestTV Vest" data-desc="

Siri Han­de­land, Mag­nar Kar­tveit og Tho­mas Ham­mer. Foto: TV Vest

">

Det jeg skul­le ha svart

Siri Handeland, Magnar Kartveit og Thomas Hammer. Foto: TV Vest
Siri Han­de­land, Mag­nar Kar­tveit og Tho­mas Ham­mer. Foto: TV Vest

Skal Bibe­len ha et moder­ne eller et litt eld­re, gam­mel­dags språk? Jeg fikk spørs­må­let på lokal-TV da Bibe­len kom ut i ny, norsk over­set­tel­se i okto­ber 2011. Dagen etter­på kom jeg på hva jeg skul­le ha svart.

Utford­rin­gen er å fin­ne spen­nings­punk­tet mel­lom en rik­tig over­set­tel­se av de gam­le teks­te­ne og vårt van­li­ge dag­lig­språk.

Teks­te­ne i Bibe­len ble skre­vet for tusen­vis av år siden — de elds­te bøke­ne i Bibe­len er omtrent 3500 år gam­le, de yngs­te rundt 1900 år. Men selv om teks­te­ne er gam­le hand­ler de om men­nes­ker akku­rat som oss, med sine gode sider og sine dår­li­ge sider, men­nes­ker som gjor­de vir­ke­lig gode ting og men­nes­ker som tab­bet seg lodd­rett ut. Det­te er his­to­ri­er som vi kan iden­ti­fi­se­re oss med, kjen­ne oss igjen i og lære av. Men da må vi for­stå det vi leser!

Du kan se inter­vjuklip­pet på nett­ste­det til TV Vest. I til­legg til Bibel­over­set­tel­sen han­der sen­din­gen også om jogge­sko for hes­ter.