For­and­re ver­den kan ta tid

For åtte år siden skrev jeg en opp­ga­ve om Apple Macin­tosh, en revo­lu­sjo­ne­ren­de data­ma­skin som ble lan­sert med et brak i 1984. På tross av de aller bes­te for­ut­set­nin­ger ble maski­nen ald­ri noen kom­mer­si­ell suk­sess, og ingen av de påføl­gen­de maski­ne­ne fra Apple fikk gjen­nom­sla­get som de «bur­de» hatt. Hvor­for end­te det slik for Apple, lød spørs­må­let i 2003.

Stem­mer i sam­ti­den hev­det at de skjøn­te sam­men­hen­gen, enten det gjaldt tek­no­lo­gi, for­ret­nings­drift, inter­ne kon­flik­ter eller ledel­ses­ut­ford­rin­ger. Én tid­li­ge­re Apple-ansatt gikk mot strøm­men, og hev­det at sel­ska­pet, tross begren­set gjen­nom­slag, fak­tisk had­de lyk­kes:

«Lou Reed er ikke den mest­sel­gen­de plate­ar­tis­ten i ver­den, men han har inspi­rert tusen­vis til å star­te sine egne band. På den­ne måten har Apple lyk­kes.» (Jim Arm­strong)

Suk­sess er enkelt når man rede­fi­ne­rer pro­ble­met, men Apple var ikke ute etter å inspi­re­re and­re. Målet var å for­and­re ver­den.

I 2011 er situa­sjo­nen helt anner­le­des. Mar­keds­an­de­len til Apple har skutt i taket, og sel­ska­pet er en av de mest suk­sess­rike tek­no­logi­le­ve­ran­dø­re­ne i ver­dens­his­to­ri­en. Apple er langt fra mest­sel­gen­de, men har til gjen­gjeld den størs­te pro­fit­t­an­de­len på salg av mobil­te­le­fo­ner og data­ma­ski­ner på ver­dens­ba­sis.

Hva er for­skjel­len på 2003 og 2011? Selv­føl­ge­lig er de ytre for­ut­set­nin­ge­ne full­sten­dig for­and­ret på 25 år. Natur­lig­vis har Apple sta­dig gjort inter­ne end­rin­ger. Men det er mildt sagt tanke­vek­ken­de at Apples stra­te­gi er den sam­me i dag som i 2003, for ikke å snak­ke om 1984.

Alle som skal for­and­re ver­den har en lek­se å lære: Hold stø kurs, noen gan­ger kan det ta litt tid.

Next Article

Himmelsk musikk fra sofaen

  1. Stu­der mac´s frem­gang og du kan garan­tert for­fat­te et nytt kapit­tel til «the tip­ping point..»

  2. Og hvis jeg skal syn­se, så tror jeg lan­se­rin­gen av iPod var vende­punk­tet for Apple.