Mel­lom to ver­de­ner, del 2 av 3

Tøft å leve i to ver­de­ner på en gang? Vi lever jo tross alt i 2011!

Er det sånn at ver­den sta­dig går fram­over, skritt for skritt?
Eller har vi gitt opp det pro­sjek­tet? — I 2011 vet vi at vi ikke vet, men det er greit så len­ge ting fun­ge­rer.

De fles­te av oss hol­der beg­ge tan­ke­ne i hodet på en gang. Vi tror at:

  • 2012 blir bed­re enn 2011.
  • og at 2011 er bed­re enn 2010.
  • Utvik­lin­gen går fram­over! Vi er på vei inn i fram­ti­den med gass­pe­da­len i bånn.
  • Sam­ti­dig må alle fin­ne ut hva som pas­ser for de.
  • Hver enkelt ska­per sin egen hver­dag. Sin egen stil, sin egen iden­ti­tet, sin egen filo­so­fi.
  • Spørs­må­let er ikke hva som er sant, men hva som fun­ge­rer.

I 2011 manøv­re­rer du natur­lig innen­for både moder­nis­me og post-moder­nis­me, selv om de to egent­lig ikke går så godt over­ens.

Det ulti­mate uttrykk jeg har fun­net for det­te spen­nings­for­hol­det kom­mer til over­fla­ten i møte anner­le­des­ten­ken­de. Når and­re pro­vo­se­rer, suk­ker vi i moralsk indig­na­sjon: «Vi lever jo tross alt i 2011

Para­doks?

Det­te er ikke moder­nis­me, for den vil­le sagt: «Utvik­lin­gen går sta­dig fram­over, og snart har vi sik­ker kunn­skap om sann­he­ten

Det er hel­ler ikke post-moder­nis­me, for den vil­le sagt: «Utvik­lin­gen har ikke gjort noe for oss de sis­te 100 åre­ne. Finn en sann­het som fun­ker for deg.»

I ste­det lever vi i to ver­de­ner på en gang, den moder­ne og den post-moder­ne. Her har vi beholdt tro­en på de fan­tas­tis­ke fram­tids­vi­sjo­ner. Ver­den går fram­over! Sam­ti­dig abon­ne­rer vi på den resig­ner­te rela­ti­vis­men: Ingen kan kre­ve å eie sann­he­ten, og der­for må alle uttrykk aksep­te­res som like­ver­di­ge.

Der­for blir kon­klu­sjo­nen en para­dok­sal syn­te­se: «Utvik­lin­gen går sta­dig fram­over — mot ny og bed­re kunn­skap — og der­med bur­de alt være lov.»

Next Article

Mellom to verdener, del 1 av 3