Category Archives: Featu­red

Him­melsk musikk fra sofa­en

Satt nett­opp og spil­te gitar i sofa­en sam­men med søn­nen min på ett og et halvt. Han holdt plek­te­ret, og beg­ge to spil­te på stren­ge­ne. Men armen hans lå og dek­ket til alle stren­ge­ne, slik at det ikke kom fram en enes­te tone når vi prøv­de å spil­le.

Da slo det meg at Gud må ha det sånn hele tiden. Han øns­ker å fyl­le ver­den med musikk, med gle­de, med kjær­lig­het, med alt godt som til­hø­rer hans rike. Og han har invi­tert oss med til å ska­pe musikk i ver­den sam­men med han.

Vi kan all­tids lage musikk uten Gud. Men­nes­ket er en fan­tas­tisk skap­ning, som er i stand til sto­re ting på egen­hånd. Men vår klimp­ring på dem­pe­de stren­ger er ingen­ting mot musik­ken vi kan være med og ska­pe sam­men med Gud — det var det­te som var menin­gen helt fra begyn­nel­sen.

Da må vi først til­la­te Gud å slå an tonen, for han tar ikke kon­trol­len over «stren­ge­ne våre» uten at vi først slip­per Han til.

Hvor­dan gjør vi det?

Det er ikke så vans­ke­lig: «Gud, jeg gir deg kon­trol­len. Slå an tonen. Over­rask meg. La meg få være med på sto­re ting sam­men med deg. La riket ditt kom­me. La vil­jen din skje på jor­den slik som i him­me­len.»

Og når fle­re gjør det sam­me kan vi star­te band sam­men, eller et sym­foni­or­kes­ter, og fyl­le ver­den med him­melsk musikk.

Du tren­ger ti tusen timer for å bli eks­pert

Du må bru­ke 10 000 timer på en akti­vi­tet før du er eks­pert, sier Mal­colm Glad­well. Dan McLaugh­lin bestem­te seg for å sjek­ke om teori­en stem­mer. Han sa opp job­ben i 2009, og begyn­te med golf på full­tid:

The­re are more than 27 mil­lion peop­le in this coun­try who play golf. The­re are 125 perm­a­nent spots on the PGA Tour. Smith has told Dan the odds of him ear­ning one of those spots are ast­ro­no­mical­ly long. He pick­ed golf, Dan says, becau­se he wan­ted somet­hing not impos­sib­le but clo­se. He grants that there’s a “99 per­cent chan­ce I’m not going to become a PGA gol­fer.” But that’s not the point. “Basi­cal­ly,” he told the peop­le at the con­fe­ren­ce, “what I’m try­ing to do with this pro­ject is demon­st­rate how far you’re able to go if you’re wil­ling to put in the time.”

Her er noen stikk­ord:

  • Begyn­te med golf uten noen for­kunn­ska­per.
  • Tre­ner seks timer for dagen, seks dager i uken i seks år.
  • Begyn­te rett ved hul­let, og job­ber seg utover. Nå har han tre golf­klub­ber, og får sta­dig nye klub­ber etter­hvert som han blir bed­re.
  • Han har over 8000 timer igjen før han er eks­pert.
  • «Hem­me­lig­he­ten til suk­sess er ingen hem­me­lig­het. Hem­me­lig­he­ten er arbeid.»

OK, til­ba­ke til arbei­det!

Skal vi fort­set­te med nytt­års­for­set­ter?

Nytt­års­for­set­ter har dår­lig ryk­te, og årsa­ken er enkel: De tar så fort slutt. Bare uker, kan­skje dager! etter nytt­år har de fles­te av oss gitt opp tre­nin­gen. Skal vi bare slut­te med for­set­te­ne? Tid­li­ge­re har jeg vært mot nytt­års­for­set­ter. «Det er bare en kli­sjé at for­set­te­ne må kom­me på nytt­års­af­ten,» sa jeg. «Jeg kan jo end­re ting i livet mitt hvil­ken som helst dag.» Jeg synes fort­satt den tan­ken er god. Hver dag er spe­si­ell. Du kan leg­ge om livs­sti­len din hvil­ken som helst dag. Men jeg ten­ker litt anner­le­des om nytt­års­af­ten nå, og her er tre grun­ner: