Blind­gjen­ger

Har du opp­levd at det nyinn­kjøp­te bat­te­ri­et ikke fun­ger­te? Ble det kri­se? Eller kun­ne det blitt?

Jeg kjøp­te nye bat­te­ri­er til den bitte­lil­le musen som jeg drar med meg over­alt, sam­men med den bær­ba­re data­ma­ski­nen. At musen og maski­nen ikke kla­rer å opp­ret­te kon­takt på førs­te for­søk har skjedd før, men som oftest kom­mer kon­tak­ten etter­hvert. Nå vil­le de ikke, selv med helt fers­ke bat­te­ri­er.

Feil­sø­kin­gen begyn­te, står bat­te­ri­ene i rik­tig vei? Pluss har lett for å bli minus, mens minus minus blir pluss. Nei­da, de var satt i rik­tig.

Er det noen som bru­ker de små strøm­tes­ter­ne som enkel­te bat­te­ri­er er utstyr­te med? Trykk ned to små punk­ter, så ser du hvor mye futt det er. I dag måt­te jeg prø­ve jeg den, og det var ingen­ting som lys­te opp.

Var bat­te­ri­et rett og slett dødt fra fab­rik­ken? Hvor­dan kan det skje? Jeg prøv­de det and­re, og det gav full uttel­ling. Det sam­me gjor­de bat­te­ri num­mer tre i pak­ken, og musen lys­te rødt og for­nøyd.

Nå sit­ter jeg igjen med en åpnet pak­ke med bare ett trip­pel-a-bat­te­ri igjen, så den størs­te kon­se­kven­sen for meg er at jeg må kjø­pe ny pak­ke også nes­te gang jeg tren­ger bat­te­ri­er. Men tenk om jeg treng­te alle fire til noe vik­tig? Noe livs­vik­tig! Og så strei­ket ett!

Har du opp­levd at nye bat­te­ri­er ikke har fun­gert?

Next Article

Oppgraderingssamfunnet

  1. Mora­len er vel at fire nye bat­te­ri hvis det er livs­vik­tig med fire som fun­ge­rer, er minst fire for få.

  2. Tho­mas for­sø­ker vel bare å over­be­vi­se Hilde­gunn om at han fak­tisk tren­ger en Mighty Mou­se som jo er så mye mer flek­si­bel med strøm­bru­ken.

  3. Ja, Mighty Mou­se har en lur løs­ning der, bru­ker ett bat­te­ri til det er tomt, og begyn­ner så på det nes­te. Fun­ge­rer like godt med bare ett bat­te­ri til­ste­de.

    Klart jeg må ha en slik.

  4. Har ald­ri vært ute for noe slik, men min teori er at de der punk­te­ne har blitt klemt ned i pak­ken slik at bat­te­ri­et tøm­te seg selv.

  5. Odd-Arild: Det er i alle fall en fin teori…

  6. Og da selv­sagt uten at pak­ken tok fyr…sant Odd-Arild?!