De begyn­te som vare­mer­ker

Bryl­krem. Dik­ta­fon. Disc­man. Filo­fax. Fris­bee. Gram­mo­fon. Heroin. Jeep. Kiwi. Kle­enex. Lateks. Mar­ga­rin. Muzak. Ping-Pong. Plexi­glass. Pola­roid. Post-it. Power­Point. Rol­ler­bla­des. Super­helt. Tabasco. Teflon. Ter­mos. Tram­po­li­ne. Vase­lin. Walk­man.

iPod?

Next Article

Hvordan skrive en bedre weblogg

 1. Muzak var ett vare­mer­ke? Wow, det har jag ald­rig tänkt på! Heroin ock­så? Det viss­te jag inte!

 2. Gaf­fa-tape? Er den i det gode sel­skap? Spørs om iPod vil bli brukt om alle bær­ba­re spil­le­re… Den er jo vel­dig sær­pre­get i for­hold til de and­re alternativene…eller?

 3. Men snart, når Sprak­ra­det får kloa i ordet, kom­mer det til å hete ipådd — omtrent på sam­me måte som det heter gaf­fateip.

 4. Sprak­ra­det? Spra­ker de?

 5. De er vel inter­es­sert i at vi ikke spri­ker når vi snak­ker det nors­ke spra­ket.

 6. Har fors­ket litt på gaf­fatei­pen, og det kan se ut som at nav­net stam­mer fra lys­menn på film­sett, såkal­te gaf­fe­re, som er gla­de i sterk teip. De tid­li­ge fil­me­ne bruk­te nes­ten bare natur­lig lys, men kon­trol­ler­te til­fan­get med svæ­re seil­du­ker. “Gaff” er nav­net på en mas­terigg på skip og på sce­ner.

  Ellers kal­les tei­pen også “duct tape” for­di den i USA ble brukt på ven­ti­la­sjons­ka­na­ler, ducts. Men i man­ge sta­ter er det nå for­budt å bru­ke den til ven­ti­la­sjon, rett og slett for­di den ikke er god nok.

  Da tei­pen ble opp­fun­net under and­re ver­dens­krig ble den kalt “duck tape” for­di den var vann­tett. Opp­fin­ner­ne regist­rer­te det som vare­mer­ke og sel­ger i dag pro­duk­tet som “Duck Brand Duct Tape”.

  Kan­skje Apple må begyn­ne å sel­ge iPod ipådd?