Det vil ta ti år

Pi-pi-pi-pizza­fyll! Stå­le Sti­il var tid­lig ute med å rap­pe på norsk, men gjor­de det på en sånn måte at ingen and­re øns­ket å ta etter. Det tok ti år før man igjen kun­ne rap­pe på norsk og sam­ti­dig for­ven­te å bli tatt noen­lun­de seriøst. Nå har Dag­bla­det og VG øde­lagt blog­ging på norsk, kan­skje for de nes­te ti åre­ne.

De tab­lo­i­de avi­se­ne var tid­lig ute og har defi­nert begre­pet blog­ging på norsk: Per­son­li­ge, pro­vo­se­ren­de, idio­tis­ke og irre­le­van­te menin­ger som klist­res opp ved siden av de (litt mer) seriø­se nyhe­te­ne. For­må­let ser ut til å være at de tab­lo­i­de avi­se­ne skal få fle­re besø­ken­de og tje­ne mer pen­ger.

I man­ge land har det hel­dig­vis ikke vært sånn. Per­son­lig pub­li­se­ring på net­tet har bidratt til åpen­het og til å ska­pe demo­kra­ti. Enkelt­per­soner får være med å peke på skjev­he­ter i sam­fun­net, og res­ten av ver­den får inn­blikk i de fak­tis­ke for­hol­de­ne. Fra Irak kom­mer både inn­byg­ge­re og ame­ri­kans­ke sol­da­ter med rap­por­ter om hva de opp­le­ver. Fra roli­ge­re land skri­ver men­nes­ker om sine sære spe­sial­fel­ter, og tref­fer like­sin­ne­de.

Blog­ging er mer enn et kor­rek­tiv til de tre-fire stats­mak­ter. Det kan være en geni­al mar­keds­fø­rings­ka­nal og en effek­tiv måte å kom­mu­ni­se­re med kun­der på. Jeg har sett lære­bø­ker, skjønn­lit­te­ra­tur og kunst­pro­sjek­ter i blogg-form. Men alt det er på engelsk. I Nor­ge har tab­loid­me­die­ne fått det til å hand­le om pub­li­se­ring av per­son­lig søp­pel.

Like før norsk rap begyn­te å ta seg opp ble vi over­svøm­met med skik­ke­lig bra, svensk rap­mu­sikk. Kan­skje Nor­ge får opp­le­ve noe lig­nen­de fra et land som har for­stått hva blog­ging er?

Next Article

Eg liggar meg ner å dør

I dag våknet jeg opp til -10°C. Eller ti blå, som de som har vært i Forsvaret sier. Kan ikke huske sist det var så kaldt i Bergen, og jeg tror ikke bergensere engang vet hvordan de skal oppføre seg når det er så kaldt. Gå kor kaldt, eg liggar meg ner å dør.
 1. Det ver­ste er kan­skje at noen aviser lar blog­ger­nes menin­ger dan­ne over­skrif­ter på første­si­den, til for­veks­ling lik nyhets­sa­ker. Når sli­ke ting blan­des sam­men med annon­ser som også lig­ner på nyhets­sa­ker, og redak­sjo­nelt for­bru­ker­stoff som egent­lig er livs­syns­stoff blir noen nett­si­der mer­ke­li­ge mis­fos­ter.

  God og inter­es­sant artik­kel.

 2. Jeg kas­ter meg hode­stups inn i den­ne dis­ku­sjo­nen med et par syns­punkt. Hvor­for kan ikke VG og Dag­bla­det pub­li­se­re folks menin­ger på sine sider, når det de skri­ver om ikke er det spor mer inter­es­sant. Greit nok at sak­li­ge nyhe­ter inne­har de størs­te over­skrif­ter, men det står jam­men mye annet uvet­tugt inn­imel­lom der.

  Om VG da pluk­ker ut noen av blog­ger­ne som har skre­vet en god sak synest jeg er helt topp. De har fått folk til å vil­le si menin­gen sin. Noen mer sak­lig og opp­ly­sen­de enn and­re, men du ver­den hvor man­ge som sit­ter og ten­ker uten å skri­ve det noen ste­der. Greit det er blitt litt av en blog-jun­gel på deres sider, men det er et fan­tas­tisk ter­reng å lei­te etter tren­der i sam­fun­net (da helst i det seg­men­tet).

  Folk star­ter kan­skje en egen uav­hen­gig blog etter­hvert, men jeg synest alles menin­ger har rett til liv. Pro­ble­met for de førs­te blog­ger­ne nå er at “alle” gjør det og da blir det bråk.

  Det er som med rap. De som mener de skri­ver om ting som betyr noe, må heve kva­li­te­ten for å bli sett i den uen­de­li­ge jun­ge­len av menings­yt­rin­ger.

 3. For­di aviser er opi­nions­dan­nen­de og for­mer sam­fun­net. Der­for skal de som slip­per til i redak­sjo­ne­ne ha en slags for­mell kva­li­fi­ka­sjon. De må for­stå kon­se­kven­se­ne av det de skri­ver.

  Når for eksem­pel Dag­bla­det skri­ver en sak om Frel­ses­ar­me­en og homo­fi­li blir det helt feil med under­tit­te­len “Boi­kott Frel­ses­ar­me­en”. For­di den som har skre­vet det ikke nød­ven­dig­vis har noen kvalifikasjon/posisjon eller noe annet som gjør at den­ne slip­per til helt fremst i Nor­ges medie­bil­de. Det er en helt til­fel­dig per­son som les­te artik­ke­len, ble irri­tert og fant på en pro­vo­se­ren­de over­skrift i sin blogg.

  Det er noe helt annet enn et leser­inn­legg på en egen side.

  Klart det er inter­es­sant å fors­ke på tren­der gjen­nom blog­ger. Men å slip­pe til hvem som helst på den måten kan lede til fle­re uhel­di­ge tren­der.

  Finn den mest pro­vo­se­ren­de over­skrif­ten, og kom på for­si­den av Dag­bla­det! — Ikke akku­rat å leg­ge til ret­te for en god debatt…

  Dår­lig kilde­kri­tikk — I en redak­sjon skal kil­de­ne under­sø­kes nøye. I den blogg­tra­di­sjon som Tho­mas beskri­ver, er ikke det­te så nøye. Den van­li­ge leser utøver hel­ler ikke kilde­kri­tikk på det han fin­ner i en riks­dek­ken­de avis. Der­med er det lett for at påstan­der blir tatt for god fisk.

  Inju­ri­er — Hvem står til ansvar for gro­ve inju­ri­e­ren­de inn­legg? Jada, det kan en få hvor som helst på inter­nett. Men det er noe annet å få naken­bil­de av dat­te­ren sin på vg​.no enn på http://​www​.ing​eng​id​de​raa​le​se​denne​blog​gen​.biz.

  Slik fort­set­ter det. Jeg tror de sto­re, riks­dek­ken­de avi­se­ne taper seriø­si­tet og tro­ver­dig­het på det­te. Nå er det kan­skje ikke et stort tap for Dag­bla­det, men VG hol­der jo fort­satt en kna­pp på nyhets­for­mid­lin­gen frem­for ren under­hold­nings­jour­na­lis­tikk.

 4. Eivind: Jeg er enig. Men du snur litt om på pro­blem­stil­li­gen min, for du tar utgangs­punkt i avi­se­ne og ser hvil­ken effekt blog­ge­ne har på pro­duk­tet. Jeg er mest inter­es­sert i effek­ten tab­loid­avi­se­ne har på feno­me­net blog­ging. Er den posi­tiv eller neg­a­tiv?

  Odd-Arild: For all del, la VG og Dag­bla­det pub­li­se­re det de vil. Per­son­lig har jeg ikke noe stort øns­ke om å være en ube­talt kro­nikk­skri­bent for Dag­bla­det. Men det kan godt ten­kes at fram­ti­dens avis lig­ger nært opp til blogg­smør­jen til dagens tab­lo­i­de; et sted man ikke bare leser, men også bidrar selv.

  Men det­te er uan­sett ikke poen­get mitt. Jeg mener at per­son­lig pub­li­se­ring på net­tet er så mye mer enn det vi får inn­y­trykk av fra VG og Dag­bla­det. Dess­ver­re har Akers­gata fått lov til å fyl­le ordet “blogg” med mening, og vi sit­ter igjen med en tab­lo­id, for­dum­men­de defi­ni­sjon.

 5. Kan­skje VG og Dag­bla­det er styrt av at de øns­ker enda mer tra­fikk på sine nett­si­der. Da kan de nem­lig klas­ke tal­le­ne i bor­det hos sine annon­sø­rer, og si at de vil ha bed­re betalt for at H&M skal få lov til å kjø­pe plass hos de.

  Blogg gir folk en grunn til å sjek­ke inn­om avi­sen ofte­re, sam­ti­dig som de har folk som pro­du­se­rer mye gra­tis artik­ler på en dår­lig nyhets­dag. Jo mer vi får på VGs for­si­de av blog­g­ar­tik­ler, dess mind­re redak­sjo­nelt stoff er det.

 6. Jeg bare skri­ver om det som betyr noe 😉

  Når det gjel­der effek­ten tab­loid­avi­se­ne har på feno­me­net blog­ging tror jeg nok at defi­ni­sjo­nen har fått et litt for­kvak­let inn­hold ja. Det har jeg også opp­da­get i møte med and­re. Folk vet ikke helt hva en blogg er. De fles­te mener det er:

  • et dis­ku­sjons­fo­rum,
  • en dag­bok på net­tet eller
  • en artik­kel som du kan sva­re på.
 7. Jeg er helt enig at det svek­ker integri­te­ten til avi­sen, men det er først og fremst et “desk­an­svar” å sile gjen­nom hva som kan leses av offent­lig­he­ten. At en øns­ker å boi­kot­te frel­ses­ar­me­en er en mening det også, men mye kan opp­fat­tes og frem­stil­les feil.

  Ellers tror jeg nett­re­dak­tø­rer har en svært vans­ke­lig jobb med å ha kon­troll alt som rører seg på deres nett­si­der. Selve blogg­kon­to­ene til alle de ivri­ge kom­mer til å avta tror jeg, men om det vil ta ti år for å ret­te opp intryk­ket vil tiden vise.

 8. Her er jeg nok ikke helt enig med deg.

  Det VG og Dag­bla­det har gjort er å gjø­re blog­ging til­gjen­ge­lig for folk flest. Noe som også fører til at det blog­ges om alt mulig rart. Og hva er pro­ble­met med det?

  Det som er totalt uin­ter­es­sangt for deg og meg, kan være aktu­ellt for en annen. Og det er vi som nett­bru­ke­re og lese­re som selv bestem­mer hvil­ke sider vi vil besø­ke, og om vi gid­der å lese inn­hol­det.

  Les det du fin­ner spen­nen­de, surf vide­re hvis du synes det er møl!

 9. David: Der er jeg helt enig, og det kan du se av mine kom­men­ta­rer litt over den­ne sis­te her. Fant for­res­ten en som jeg lik­te godt. Min Gud er ikke din Gud -del 9. Godt eksem­pel for ellers så usik­re ung­dom i en kynisk ver­den.

 10. David: Pøh! Hvis Dag­bla­det og VG sim­pelt­hen øns­ket å gjø­re blog­ging til­gjen­ge­lig for folk, kun­ne de hen­vist opp­merk­som­he­ten mot Blog­ger, Word​Press​.com eller Live­Jour­nal. Der vil­le folk kun­ne opp­da­ge bred­den av blog­ger, ikke bare det Akers­gata øns­ker å put­te på for­si­den sin. Men slik er det ikke. Nå er det Dag­bla­det og VG som vel­ger ut hva som er bra blog­ging!

  Odd-Arild: Hvis des­ken ikke har kon­troll på hva de pub­li­se­rer, er de på tynn is.

 11. Tho­mas:

  Selv­sagt kun­ne de det, men da vil­le de ikke fått reklame­inn­tek­te­ne i form av å dri­ve selv. Og de reklame­inn­tek­te­ne betyr også job­ber, både for folk i reklame­bran­sjen, tek­nik­ke­re for å drif­te sys­te­me­ne. For ikke å snak­ke om skatte­kro­ner til fel­les­ska­pet som vi alle får gle­de av!

  Det er i dag like lett/vanskelig å fin­ne en god blogg på dis­se nett­ste­de­ne som det er både hos VG og Dag­bla­det. Så en argu­men­ta­sjon om varia­sjon har jeg vans­ke­lig for å for­stå da jeg har hatt blog­ger gjen­nom samt­li­ge av dis­se sys­te­me­ne. Og erfa­rin­gen min viser at de fles­te som besø­ker side­ne kom­mer dit via søke­mo­to­rer der de søker etter et spe­si­fikt emne jeg til­fel­dig­vis har skre­vet om.

  De som synes jeg skri­ver bra eller for­nuf­tig, de kom­mer til­ba­ke. Og de som synes det er noe møl sur­fer vide­re og kom­mer sjel­dent til­ba­ke.

  Dag­bla­det og VG vel­ger ikke hva som er bra blog­ging, det vel­ger du selv gjen­nom å bru­ke av din tid på å lese artik­le­ne som blir skre­vet og gjø­re deg opp din egen mening om dem!

 12. David: Ikke si at Dag­bla­det og VG ikke vel­ger selv hva de smø­rer opp på for­si­den sin, det blir for dumt. Og du er vel enig i at folk flest får for­stå­el­sen av hva blog­ging er nett­opp gjen­nom for­si­den til Dag­bla­det og VG, gjen­nom de blogg­inn­leg­ge­ne tab­loid­avi­se­ne fin­ner det for godt å pro­fi­le­re?

 13. Tho­mas:

  Tror du vir­ke­lig at folk får et bed­re inn­blikk i hva blog­ging er gjen­nom å tref­fe på en til­fel­dig blogg på nett? Iså­fall tror jeg du sterkt over­vur­de­rer gjen­nom­snitts kva­li­te­ten på ver­dens blog­ger.

  Både VG og DB begyn­te med å for­tel­le om hva fak­tisk blog­ging var og at det økte i popu­la­ri­tet len­ge før de had­de egne blogg sys­te­mer.

  At de nå trek­ker frem skri­ve­ri­er redak­sjo­nen synes er les­ver­di­ge i egne sys­te­mer ser jeg ikke noe gale i.

  Folk flest vil­le nem­lig ikke hatt noe stør­re inn­sikt i blog­ger om de ikke ble nevnt i det hele tatt og en bare traff på en til­fel­dig inn­imel­lom.

  Kan jo også for­øve­rig nev­ne at den blog­gen Dag­bla­det kåret til Nor­ges bes­te, IKKE var en blogg fra VG eller DB sine sys­te­mer, men der­imot en fra Blog­ger!

  Nem­lig den­ne:
  http://​vampus​.blogs​pot​.com

 14. At de nå trek­ker frem skri­ve­ri­er redak­sjo­nen synes er les­ver­di­ge i egne sys­te­mer ser jeg ikke noe gale i.

  Jo, akku­rat det er pro­ble­met! For da kom­mer ikke bred­den fram, men bare det som pas­ser inn i Akers­ga­tas tab­lo­i­de pro­fil. Nord­menn får ikke et rik­tig inn­trykk av hva blog­ging er, men set­ter lik­hets­tegn mel­lom blog­ging og det-som-ska­per-tab­lo­i­de-salgs­tall.

  Akku­rat som man­ge sat­te lik­hets­tegn mel­lom pi-pi-pi-pizza­fyll og rap­ping på norsk. Det vil dess­ver­re ta ti år før det skje­ve inn­tryk­ket er ret­tet opp.

 15. Enig med deg Tho­mas i at de pluk­ker ut ting som kan vek­ke stør­re opp­merk­som­het enn snit­tet. VG og DB er blitt en penge­ma­skin som ikke len­ger er opp­tatt av å ska­pe mat­nyt­tig redak­sjo­nelt stoff. Inves­to­re­ne kre­ver stør­re opp­lag og mer for­tje­nes­te, men det er en helt annen dis­ku­sjon igjen. Uan­sett er ikke “blog­ging” i stor grad en gjen­gan­ger på for­si­den på VGnett.

 16. Så en inter­es­sant bruk av “blogg” på VG Nett. Nes­sa går ut og vil bren­ne Kora­nen (utro­lig dumt, men det er en annen sak), og VG leg­ger til blogg-over­skrif­ten “flaut å være kris­ten”. Er vi eni­ge om at vi kan for­ven­te at blog­gen hand­ler om Nes­sas fram­støt?

  Det gjør den ikke, blog­ge­ren har nok ikke lest saken i det hele tatt. Han blog­ger om at det ikke går an å være ung og kris­ten i dag.

  Det kan tyde på at VG Nett ikke er kri­tisk nok i sin bruk av blogg-over­skrif­ter i van­li­ge saker. Det må vi vel kun­ne for­lan­ge, eller?

 17. Stå­le Sti­il sang ikke p-p-pizza­fyll. Det var Eivind Eid i Heia Nor­ge!

  Så er det opp­klart 🙂