Det­te gjør du bare en gang

En jeg kjen­ner ryg­get kasse­bi­len inn i gara­sjen mens bak­dø­ren ennå var åpen. Det set­ter ikke bak­dø­ren sær­lig pris på, og bilen måt­te på verk­ste­det. Der hum­ret de litt: «Det­te gjør du bare en gang!» Vår venn smil­te høf­lig — han had­de gjort det sam­me før.

Jeg føl­te meg litt som vår venn da jeg prøv­de å star­te bilen. Lyse­ne had­de stått på hele dagen. Igjen. Hel­dig­vis er det en bil som er lett å dyt­te i gang. Med litt hjelp.

Next Article

Skrytet som ikke var

To måneder har gått siden Nettpop-eventyret begynte. Kanskje ikke alle er klare over det, men vi har fått særdeles mye skryt de to månedene som har gått.
  1. Jeg vet alt om å dyt­te på de ret­te ste­de­ne!:)

  2. Kan du ikke få Hilde­gunn til å si dyyyyyt hver gang du glem­mer å skru av lyse­ne. Det for­ut­set­ter jo at Hilde­gunn er med, men de gan­ge­ne hun ikke er det, så kom­mer det til å være noe som mang­ler, og da kom­mer du nok på det.

    Hel­dig­vis er ikke jeg dist­re, så jeg tren­ger ikke å låne Hilde­gunn til å sit­te i min bil.

  3. De fles­te glem­mer jo å slå på lyse­ne på så gam­le biler (No offen­ce, David) så du lig­ger i utgangs­punk­tet godt an i for­hold til and­re tra­fi­kan­ter.