Etter­leng­tet vin­dus­vask

Inter­nett er kom­met for å bli. Noen mener til og med at vi nå snak­ker om ver­sjon 2.0, selv om ingen helt vet hva det betyr. Men noe bety­de­lig har skjedd: Vin­du­et mot net­tet er pus­set. Inter­net Explo­rer har kom­met i ver­sjon 7. Javel, hva så?

Det var Explo­rer som vant kri­gen. Kri­gen mot Nets­cape på 90-tal­let. Nett­le­ser­kri­gen, som hand­let om hvil­ket pro­gram du og jeg skul­le bru­ke til å lese nett­avi­se­ne. Vi valg­te det bes­te alter­na­ti­vet, Explo­rer foran Nets­cape, og siden den gang har de kun­ne hvi­le på laur­bæ­re­ne. Man­ge aner ikke en gang at det fin­nes noe annet enn den blå e’en med sjoo­sjen rundt.

Kan­skje ikke så rart hel­ler, for Nets­cape gikk i gra­ven. I alle fall for en stund, før den stod opp fra asken som en end­ret fugl Føniks. Nav­net ble Fire­fox, og er nå den tøf­fes­te utford­re­ren til hege­mo­ni­et. Men noe sær­lig kamp har det ikke vært. De mest posi­ti­ve rap­por­te­ne mel­der om 16 pro­sent utbre­del­se for Fire­fox. Fort­satt er det rundt 80 pro­sent som bru­ker Explo­rer.

Kan­skje det er grun­nen til at Micro­soft ikke har sett det nød­ven­dig med opp­da­te­rin­ger før nå. For vi må fak­tisk helt til­ba­ke til 27. august 2001 for å fin­ne for­ri­ge inkar­na­sjon av Inter­net Explo­rer. Det var da ver­sjon 6.0 kom ut. Kon­kur­ren­te­ne har jevnt og trutt kom­met med små opp­da­te­rin­ger og sto­re, bane­bry­ten­de nyvin­nin­ger. Explo­rer har stått i ro siden 2001. Totu­se­no­gen. Det er en stund i men­neske­år, i inter­nett­år er det en evig­het. Vi snak­ker rett og slett om at eld­gam­mel tek­no­lo­gi ende­lig kan byt­tes ut med noe mer moder­ne.

Der­for er det­te en merke­dag. Det er en etter­leng­tet vin­dus­vask. “Vi har hørt deg,” sier de nå. “Du vil­le ha det enk­le­re og tryg­ge­re.” Det vil vi abso­lutt.

Så hvis du til­hø­rer ska­ren som bru­ker Inter­net Explo­rer: Last ned den nye ver­sjo­nen. Begynn å bru­ke den. Slutt å bru­ke den eld­gam­le ver­sjon 6.0. Hvis du bru­ker Win­dows XP kom­mer den kan­skje som en auto­ma­tisk opp­da­te­ring. Si “ja takk” til det!

Ende­lig har Explo­rer tatt igjen hoved­fel­tet. Men den har ikke løpt for­bi. Fire­fox, Flock, Ope­ra, Safa­ri, Cami­no — de er fort­satt bed­re enn den nyvas­ke­de Explo­rer, alle sam­men. Men kan­skje Explo­rer løper for­bi? Kan­skje det kom­mer en ny opp­da­te­ring snart? For­hå­pent­lig­vis er det ikke fem år til nes­te gang.

  1. Opp­da­te­ring: Tek­no­logi­nett­ste­det CNET har skre­vet en anmel­del­se av IE7, og kon­klu­de­rer med føl­gen­de: For mer funk­sjo­na­li­tet og bed­re sik­ker­het, bytt til Fire­fox.

  2. Ja, hva så?

  3. Ja det sier jeg også hva så?

  4. Poen­get til Tho­mas er jo egent­lig helt greit. Vi BURDE bru­ke Ope­ra eller Fire­fox. Men vi gjør ikke det.

    (Bort­sett fra i enkel­te til­fel­ler. Nasjo­nal nett­ba­sert prø­ve i engelsk for 10. klas­sin­ger i 2005 var fak­tisk kun mulig å gjen­nom­føre på Ope­ra. For­bil­led­lig. Webde­sig­ne­re kan alt­så “tvin­ge” folk til å bru­ke de bes­te nett­le­ser­ne.)

  5. Idea­let er vel at folk skal kun­ne bru­ke akku­rat den nett­le­se­ren de øns­ker? Det må jo være det bes­te.

    Eksem­pe­let med engel­sk­prø­ven snur den klas­sis­ke pro­ble­ma­tik­ken på hodet, for man­ge har blitt tvun­get til å star­te opp Inter­net Explo­rer for å gå i nett­ban­ken sin. På tross av at nett­le­se­ren de fore­trek­ker er bed­re, sik­re­re og gjør deg lyk­ke­li­ge­re som men­nes­ke.