For­and­re Nor­ge ett «hei» om gan­gen

Nord­menn er inne­slut­te­de og reser­ver­te av natur. Du tren­ger bare et kort opp­hold uten­lands for å opp­da­ge det. Kan­skje er det noe fint ved det, kan­skje er det en del av vår egen­art. Kan­skje er det noe vi kan end­re litt på?

Jeg ven­tet ved kas­sen i en butikk i dag. Det kun­ne se ut som at hun var ale­ne på jobb, og sto midt i butik­ken og snak­ket med et ungt par som var ute etter å inves­te­re litt. To gan­ger gikk hun for­bi meg ved kas­sen, men hun lot som jeg ikke var der, bare gikk for­bi.

Jeg ble utål­mo­dig. Hvor lang tid vil­le det ta? Skul­le det unge paret se på mye for­skjel­lig? Kun­ne det være and­re på jobb som bare ikke had­de regist­rert meg? Et hei og et smil had­de gjort under­ver­ker. Da hadd­de jeg visst at hun i det mins­te had­de sett meg!

Der­for har jeg bestemt meg. Jeg skal for­and­re Nor­ge, ett hei om gan­gen. Når jeg tref­fer noen i trap­pen, de fra den and­re bedrif­ten i sam­me byg­get, da skal jeg smi­le og si hei. Når jeg ufor­sik­tig dul­ter borti noen med handle­kur­ven min skal jeg snu meg og si bekla­ger. Slik man gjør det i and­re sivi­li­ser­te sam­funn.

Slik man gjør det i and­re, sivi­li­ser­te sam­funn.

Next Article

Blindgjenger

  1. Kun­ne ikke vært mer enig med deg der. Jeg også går rundt og sier hei og smi­ler til folk. Det er rik­tig­nok ikke all­tid jeg er i ret­te humø­ret, men duver­den så artig det kan være. Folk det­ter nes­ten av syk­ke­len og snub­ler i for­taus­kan­ten når du smi­ler til de. Ellers kan du risi­ke­re å få damer etter deg som tror du inve­ter­te de ut på date med et smil og en hei. Artig… hei igjen..

  2. Ja! Spi­ke­ren på hodet, Tho­mas! Men har du lyk­kes med for­set­tet ditt?

  3. Jeg har ingen suk­sess­his­to­rie om den som fikk snudd livet på hodet for­di jeg sa hei, men jeg har sett en liten for­and­ring hos meg selv. Da fun­ge­rer det!

    Dess­uten fikk jeg et uven­tet hei på par­ke­rings­plas­sen, og det var en posi­tiv over­ras­kel­se.

    Det­te er et for­sett jeg skal fort­set­te med.