Hard­dis­ken tok kvel­den. Hur­ra, MSN Mes­sen­ger er borte!

Data­ma­ski­ner liker visst best å være på. Der­for plei­er jeg å la maski­nen min kose seg for seg selv når jeg går hjem for dagen. Der står den og suser og ven­ter på at jeg skal kom­me til­ba­ke mor­ge­nen etter med nye opp­ga­ver. Men da jeg skul­le være borte fra kon­to­ret en ukes tid, tenk­te jeg det var tid for å gi mak­si­nen en liten hvile­pau­se. Det skul­le jeg ikke gjort, for da jeg kom til­ba­ke vil­le ikke maski­nen star­te igjen.

Kon­sul­ta­sjon ble fore­tatt, og dia­gno­se ble stilt: «Hard­dis­ken har tatt kvel­den. Du had­de vel ikke noe du treng­te der?» Hel­dig­vis ikke, alle doku­men­te­ne mine lig­ger på en fil­ser­ver. På hard­dis­ken på mak­si­nen had­de jeg bare pro­gram­me­ne jeg bru­ker. Puh!

h3. Men jeg har visst mis­tet litt like­vel. * Adresse­bo­ken min er borte. Og jeg som akku­rat had­de gnik­ket litt på den, fjer­net dob­belt­opp­fø­rin­ger og fik­set på navn og adres­ser. * Før «ned­smel­tin­gen» kun­ne epost­pro­gram­met mitt, Thun­der­bird, luk­te lang vei om en epost var use­riøs søp­pel eller nyt­tig infor­ma­sjon. Nå har den glemt alt den viss­te om spam, og må tre­nes opp på nytt. Det viser i det mins­te hvor godt spam­fil­te­ret vir­ker! * Bok­mer­ke­ne i Firefox’en er borte. Nå er ikke jeg en flit­tig bok­mer­ker, og i det sis­te har jeg brukt nett­ba­ser­te del​.icio​.us uan­sett, men jeg føler at noe vik­tig har for­svun­net. Jeg vet bare ikke hva. Hvor­for lar ikke Fire­fox deg bru­ke de sam­me bok­mer­ke­ne på fle­re maski­ner? Da had­de jeg jo hatt de lig­gen­de et annet sted. * Gjø­re­lis­ten fra kalen­der­pro­gram­met Sun­bird er borte. Jeg vet ikke len­ger hva jeg har utsatt å gjø­re til sene­re. Sun­bird lar deg rik­tig­nok lag­re lis­ten på en ser­ver på net­tet, men det had­de ikke jeg gjort. Kan­skje Ta-da-list er løs­nin­gen? * Det er en del pes å måt­te instal­le­re alt mulig på nytt, fra scan­ner og skri­ve­re til PDF-leser og Flash-spil­ler i alle slags nett­le­se­re. * En del and­re «pro­gram­data» er borte, og mine per­son­li­ge inn­stil­lin­ger og til­pas­nin­ger i pro­gram­mer jeg bru­ker til dag­lig må stil­les inn på nytt. Hvor­for er det sånn at Win­dows lag­rer mine «pro­gram­data» på hard­dis­ken når jeg har valgt å lag­re «Mine doku­men­ter» på en fil­ser­ver? Hvor­for den­ne tode­lin­gen? Jeg kun­ne jo beholdt alle inn­stil­lin­ge­ne mine hvis også de had­de lig­get på fil­ser­ve­ren.

h3. Men det er fak­tisk noen for­de­ler med det som skjed­de også: * Win­dows har en tendens til å vokse seg stor og tung med tiden, og det er bare bra å la den begyn­ne på nytt nå og da. Vi kan alle tren­ge en frisk start. For meg er det fak­tisk slik det føles. * Pro­gram­me­ne jeg har las­tet ned og tes­tet er borte. Det var ikke så man­ge av de jeg bruk­te like­vel, og skul­le jeg tren­ge de, har jeg instal­la­sjons­fi­le­ne på fil­ser­ve­ren. * MSN Mes­sen­ger 7.0 for­svant. Kall meg kje­de­lig, men jeg tror ikke jeg har behov for alle de kule, nye funk­sjo­ne­ne. Jeg vet ikke helt om jeg liker de hel­ler. Nå bru­ker jeg bare Psi, og er for­nøyd med det. Psi har det jeg tren­ger fra MSN Mes­sen­ger, og mang­ler det jeg ikke øns­ker. For hva i alle dager har rubrikk­an­non­se­ne til Finn​.no eller bil­lett­be­stil­lin­gen til SAS å gjø­re midt oppi MSN Mes­sen­ger? Når de lager sli­ke funk­sjo­ner, hvem ten­ker de på da, bru­ker­ne eller egen lom­me­bok?

Nå er du advart. Hard­dis­ken din kan plut­se­lig si takk for seg, og da kan noe du er glad i for­svin­ne. Jeg var hel­dig, og mis­tet ikke så mye som var vik­tig. Og hel­dig­vis mis­tet jeg MSN Mes­sen­ger 7.0 også.

Next Article

Opp på rekordtid

Det kan være tøft å stå opp noen dager. Jeg lå og døste i dag morges. Vekkerklokken hadde allerede ringt to ganger. Prøvde å motivere meg selv til å stikke foten utenfor dynen. Finne en grunn, liksom, noe som ville gjøre det verdt alt bryet å stå opp. "Kaffe! Den første kaffekoppen på jobben!" Med ett var jeg oppe på rekordtid...
 1. Visst kan du dele book­marks i Fire­fox. Det fin­nes jo exten­sions for syn­kro­ni­se­ring mot ser­ver. Kom­mer ikke på nav­net nå, men det er nok bare å goog­le litt.

 2. Ja, jeg tror at Fire­fox kan lag­re over LDAP… Men det er jo for de litt mer hardco­re ner­de­ne 🙂

  Hva bil­lett­be­stil­ling har å gjø­re i MSN­mes­sy? Det for­bed­rer den tota­le chat­opp­le­vel­sen, verdi­øker tje­nes­te­ne og seg­men­te­rer syner­gi­ene.. (eller på norsk: for­di MS tje­ner dol­lar på det og for­di MSN-bru­ker­ne ikke vet at de bur­de mene noe om det..)

  Win­dows har en fan­tas­tisk ting som heter Regis­te­ret (eller regis­try på uten­landsk) og der lag­rer den alle pro­gram­in­stil­lin­ge­ne dine. Det­te er bare for å ver­ne deg mot alle de skum­le og vans­ke­li­ge tekst- og INI-file­ne som man bruk­te før… på åtti­tal­let… i DOS.. før Windows95.. den gan­gen i alle fall data­fol­ke­ne viss­te hvor inn­stil­lin­ge­ne lå lag­ret.

 3. Som en medi­um aktiv bru­ker av MSN kjen­ner jeg at reklamespot­te­ne pla­ger meg litt for lite til at jeg er neg­a­tiv til dem. At MS tje­ner dol­lar på det er helt ok for meg. Reklame­fi­nan­sie­ring er også finan­sie­ring.

  Jeg er selv­sagt litt lei meg for at jeg ikke kan sen­de alle de nye wink’ene mine til Tho­mas, men lever fint med det. Og det gjør nok Tho­mas også.

  Men det er flott med sli­ke skjell­set­ten­de opp­le­vel­ser, der hver­da­gen din blir rys­tet og du kom­mer ut av det enda hele­re enn før 😉

 4. Eivind, jeg skjøn­ner at MSN plas­se­rer ban­ne­re på Messenger’en for å finan­siere pro­duk­tet. Det må de få lov til. Det jeg ikke skjøn­ner er hvor­for du kan besø­ke Finn​.no inni selve Mes­sen­ger-vin­du­et. Hva er poen­get med det?

 5. Fin greie den der MSN. Det fine er egent­lig mulig­he­ten med sli­ke hur­tig­mel­din­ger att og fram. Pro­ble­met med hele inter­nett egent­lig er att eg ikke får lest like effek­tivt som eg bur­de. Lett og for­svin­ne inn på The Infor­ma­tion Hig­hway og bli vek­ke. Men det var den lesin­gen da.….

 6. Det som er inter­es­sant er de uli­ke aktø­re­ne som har kjøpt seg plass på MSN. Kan ten­ke meg og vite hva det kos­ter å ha lin­ken til sin merke­vare der? Det er en vik­tig del av merke­vare­byg­gin­gen at de har valgt og annon­se­re akku­rat der. Utford­rin­gen blir å få de som klik­ker seg inn der til å bli væren­de og benyt­te tje­nes­ten.

  Det tar tid å byg­ge en posi­sjon og ska­pe loja­le kun­der (Ama­zon tje­ner frem­de­les ikke pen­ger…)

  Om vi ser på Vol­vo så gjor­de de en under­sø­kel­se der de fant ut at nes­ten 90% av deres bru­ke­re var inter­nett­bru­ke­re. Klart de redu­ser­te dras­tisk på bruk av TV og div. i deres merke­vare­byg­ging.

  Jeg for min del har ald­ri brukt noen av de ban­ner­ne på MSN, men jeg ser de og de påvir­ker min hold­ning til de.

 7. Odd-Arild: Du ser logo­en til Finn​.no på MSN Mes­sen­ger, og det er en del av merke­vare­byg­gin­gen, det er jeg med på. Det jeg ikke er helt med på er nytte­ver­di­en av å kun­ne søke på Finn-annon­ser i selve Mes­sen­ger-vin­du­et. Hvor nyt­tig er det?

 8. Nei jeg synest det er helt tos­ke­te fak­tisk. De fører hel­ler til at jeg blir irri­tert. MEN det fører til at når jeg åpner opp nett­le­se­ren min, så skri­ver jeg finn​.no når jeg skal fin­ne noe. Men er helt enig med at det nyt­ter ikke å bru­ke MSN-vin­du­et. Dår­lig løs­ning rett og slett siden du spør meg.

 9. Vel, fol­kens… Bytt til Mac.

  Messenger:mac har ikkje ein ein­as­te annon­se. Og eg har ikkje høve til å søkja i annon­sar på Finn​.no inne i sjøl­ve Mes­sen­ger-vind­au­ga. Her­leg?!

 10. Erlend, jeg mis­un­ner deg ikke. Hvem vil vel ha en Mac? Hvem vil vel ha en Power­Book 15?

 11. Alle, alle vil ha en mac, vil ha en mac før him-len… alle, alle vil ha en mac mens vi ven­ter på him­me­lens land!

  Far og mor, søs­ter og bror, li-ten og sto-o-o-or.…