Hode­te­le­fo­ner til bry

Koss PortaproDe flot­te, nye hode­te­le­fo­ne­ne mine fun­ger­te dår­lig sam­men med PCen på job­ben. Pro­ble­met er at de gjen­gir sig­na­le­ne fra PCen så alt for godt, og fyl­ler øre­ne med sking­ren­de toner som gir vondt i hodet. Løs­nin­gen? Bru­ke de gam­le hode­te­le­fo­ne­ne Kris­ti­an har lig­gen­de. De som han fikk på fly­et. Det er det man kal­ler low tech.

Next Article

Språket og opplevelsen

  1. Det betyr vel egent­lig at det er sig­na­le­ne fra PC’en det er noe galt med, ikke sant?

  2. Det stem­mer nok det. Feil­kil­den er PCen, men jeg opp­le­ver det bare med gode hode­te­le­fo­ner.

  3. Mine hode­te­le­fo­ner er lik som dine, og tryk­ker sånn på øret mitt. Midt på en plass. Lager en slags kul, vel­dig irri­te­ren­de. Til 500 kro­ner had­de jeg håpet å slip­pe det.

    Hvor­for heter det for­res­ten hode­te­le­fo­ner? Hal­lo. Man hører jo bare. Fin­nes ingen toveis­kom­mu­ni­ka­sjon jo! Kan­skje man i frem­ti­den kan snak­ke inn i dem og bestil­le nes­te sang. Uten å tryk­ke på noe. Had­de jo vært mind­re stress. DA kan man for så vidt kal­le dem tele­fo­ner.

  4. Måt­te bare prø­ve og se. Fun­ka jo! Liker sida. Dei­lig.

  5. Knut Harald, kan­skje det bare er bare er du som har spe­si­ell hode­form… hehe

  6. Eller kan­skje det bare er bare er bare du.

  7. Løs­nin­gen så langt er å bru­ke iPod’en til å spil­le musikk iste­den­for PCen. Med de fine, nye hode­te­le­fo­ne­ne.