Hva er vel det mel­lom ven­ner, spør Face­bo­ok

Bil­der, grup­per og vegg-til-vegg-dis­ku­sjo­ner, nett­verk, nett­verk, nett­verk. Glem miljø­kvo­ter og søte hunde­hval­per i hånd­ves­ken, det er Face­bo­ok som er tren­dy akku­rat nå. Å pleie venn­skap er bra, men er Face­bo­ok en venn du kan sto­le på?

Ven­ner deler jo alt

Du kan dele alt med en god venn, også Face­bo­ok er enig i det. Men de har snudd utsag­net på hodet, «alt mitt er ditt» har blitt til «alt som var ditt er nå vårt:»

Når du pub­li­se­rer Inn­hold på en hvil­ken som helst del av Nett­ste­det, over­le­ve­rer du, og stad­fes­ter du at du har ret­ten til å over­le­ve­re, til Sel­ska­pet en ugjen­kal­le­lig, evig­va­ren­de, ikke-eks­klu­siv, over­før­bar, full­sten­dig betalt, ver­dens­vid lisens (med ret­ten til å lisen­siere vide­re) til å bru­ke, kopiere, offent­lig fram­føre, refor­mat­te­re, over­set­te, sam­men­fat­te (i sin hel­het eller i deler) og dis­tri­bu­ere Inn­hol­det til hvil­ket som helst for­mål eller i for­bin­del­se med Nett­ste­det og pro­mo­te­ring av Nett­ste­det, å ska­pe nye arbei­der basert på Inn­hol­det, eller bru­ke deler av Inn­hol­det i nye arbei­der, og å over­le­ve­re og auto­ri­se­re vide­re lisen­ser av det sam­me. (Fritt over­satt til norsk)

Du som er regist­rert på Face­bo­ok har sagt ja til det­te, men kan­skje det ikke er så kri­tisk om Face­bo­ok nå eier alle fami­lie­fo­to­ene dine. Litt ver­re var det for en ung ame­ri­ka­ner som skul­le søke på sin førs­te jobb.

Goog­ling av ansat­te er «så 2006»

Bare ven­ner og kjen­te skul­le ha til­gang til Face­bo­ok-pro­fi­len hans, men like­vel stil­te arbeids­gi­ve­ren spørs­mål om inn­hol­det på hans pri­va­te side. Infor­ma­sjo­nen var ikke ment å være offent­lig, men jobb­in­ter­vjue­ren had­de lest det like­vel, med loven på sin side.

Selv om det du pub­li­se­rer på Face­bo­ok og and­re sosia­le nett­ste­der er ment å være pri­vat, så er det ikke nød­ven­dig­vis det. MyS­pace adva­rer sine bru­ke­re om akku­rat det­te:

Sik­ker­hets­tips

Ikke glem at pro­fi­len din og MyS­pace-foru­met er offent­li­ge ste­der. Ikke pub­li­ser noe som du øns­ker at ver­den ikke skal vite (for eksem­pel tele­fon­num­mer, adres­se, bru­ker­navn til chat eller hvor du befin­ner deg).

Hvis vi tar bort den dob­le nek­tin­gen, blir det omtrent sånn: «Pub­li­ser bare det du øns­ker at hele ver­den kan få vite.»

Lig­nen­de råd sier at hvis du ikke er klar for å være ærlig over­for moren din er du kan­skje ikke klar for å skri­ve ansikt til ansikt med ver­den. De med spe­si­elt fri­lynd­te mød­re bør hel­ler føl­ge den­ne: «Ikke pub­li­ser noe som vil­le vært pin­lig å se duk­ke opp på første­si­den av avi­sen. Da er du trygg»

Den unge ame­ri­ka­ne­ren fikk hel­dig­vis job­ben, tak­ket være gode kon­tak­ter på inn­si­den. Det iro­nis­ke er at det jo er nett­opp det­te Face­Bo­ok, MyS­pace og alle de and­re sosia­le nett­ver­ke­ne mener å skul­le hjel­pe oss med:

God kon­takt med and­re, venn­skap og sosia­le nett­verk. Bare pass på å lese det med liten skrift.

Next Article

Julegavetips: Gi en geit

  1. Synest det­te var en god og opp­ly­sen­de artik­kel som bur­de pub­li­se­rer på et høyst treff­bart sted.

  2. Ja, nå har VG pub­li­sert en artik­kel de har kalt «Face­bo­ok eier deg til evig tid.» Det er vel treff­bart nok?