Hvor­dan sel­ge epler gjen­nom avi­sen

Det har vært mye for­vir­ring rundt Apples annon­ser­te over­gang til Intel-pro­ses­so­rer. Noen har hørt det ene, and­re har hørt noe helt annet, avi­se­ne skri­ver det tred­je og for­vir­rin­gen er kom­plett. Apple gnir seg i hen­de­ne.

Jeg har kik­ket litt rundt på aviser og pub­li­ka­sjo­ner på net­tet, og har lest mye rart: * Mac OS skal kon­kur­re­re med Win­dows om PC-bru­ker­ne * Apple-maski­ner skal få Pen­ti­um-pro­ses­so­rer, og skil­let mel­lom Apple og IBM-kom­pa­tib­le PCer vis­kes ut * Nå er det ikke vits å kjø­pe ny Mac før om halv­an­net år — hvis det er vits i det hele tatt * Det­te kan bli slut­ten på Apple

His­to­rie­ne går sine rund­gan­ger i de uli­ke medie­ne, og Apple får omta­le som er verdt mil­li­ar­der hvis de skul­le ha betalt for reklame­kam­pan­jen. Og alt det­te bare for­di de skal byt­te ut pro­ses­so­re­ne til maski­ne­ne sine.

h3. Et søks­mål om dagen…

Apple har nylig sak­søkt pro­du­sen­ten av sta­ti­ver til iPo­den — for­di de kal­les iPed — og for noen måne­der siden sak­søk­te Apple tre stu­den­ter for å spre OS X Tiger noen uker før ope­ra­tiv­sys­te­met egent­lig var lan­sert. Hvor­for? Jeg tror de gjør det­te ute­luk­ken­de for å få media­dek­ning. Det får de i alle fall.

Tre dager før Ste­ve Jobs annon­ser­te pro­ses­sor­skif­tet var saken i media. Ingen søks­mål for lek­king av infor­ma­sjon den­ne gan­gen, bare media­skri­ve­ri­er.

h3. Hva så med pro­fe­ti­ene?

Jeg tror ikke noen av pro­fe­ti­ene pres­sen har pres­tert kom­mer til å slå til. * Mac OS skal ikke kon­kur­re­re med Win­dows om PC-bru­ker­ne (ennå) — det sa Apples vise­pre­si­dent Phil Schil­ler med kla­re ord. * Apple-maski­ner skal ikke nød­ven­dig­vis få Pen­ti­um-pro­ses­so­rer, kan­skje det blir noe helt annet fra Intel. Ja, skil­let mel­lom Apple og IBM-kom­pa­tib­le PCer blir mind­re, men er fort­satt bety­de­lig. * Hvis du tren­ger en data­ma­skin, så må du vel bare kjø­pe en? Apples maski­ner fun­ge­rer like godt nå som før de slapp Intel-nyhe­ten. * Det­te kan bli slut­ten på Apple? Hvis du tror det, kan jeg til­by meg å kjø­pe Apple-aksje­ne dine til en grei pris.

Micro­softs topp­sjef Ste­ve Ball­mer sier noe det sam­me: «Whate­ver, ingen­ting har egent­lig for­and­ret seg.» Vel, jeg tror nok ikke helt det stem­mer hel­ler — og det tror nok ikke gut­ta i Micro­soft hel­ler. Ikke egent­lig.

Micro­soft vant sla­get om kon­tor­PCene for noen år siden, men nå kom­mer det sto­re sla­get om stue­PCene, og der er Apple godt plas­sert på slag­mar­ken. En ster­ke­re reak­sjon fra Ball­mer vil­le fått stør­re opp­slag i pres­sen, men nå har jo ikke Micro­soft så lyst til å bidra til eple­sal­get.

Next Article

Tre uker med musikkbutikken

Å laste ned låter hos iTunes Music Store skiller seg fra å skaffe skiver fra Platekompaniet, både på godt og vondt. Her er min personlige statusrapport etter tre uker med Apples musikkbutikk på nettet.
 1. Det er jo gans­ke inter­es­sant at Apple kan bru­ke en så uve­sent­lig sak for bru­ker­ne til å lage blest. Voll­vik vil­le vært stolt.. 🙂

 2. Vil til­føye at de nye maski­ne­ne til Apple skal kun­ne kjø­re van­li­ge Win­dows-insta­la­sjo­ner. Ellers var jo grun­nen til at de byt­tet leve­ran­dør at IBM ikke klar­te å lage like gode pros­se­so­rer som Intel. Med and­re ord er de Apple-maski­ne­ne du kjø­per nå ikke like kraf­ti­ge som PCer (som for­res­ten kos­ter halv­par­ten). Er det and­re enn Tho­mas som gid­der å beta­le så mye for design?

  Kom også til å ten­ke på en annen ting. Sta­bi­li­tets­pro­ble­me­ne Win­dows har hatt de sis­te åre­ne begyn­ner å for­svin­ne. Alle må inn­røm­me at Win­dows XP SP2 er rime­lig bra. Mac har all­tid vært gode på den fron­ten, men hva har skjedd? Det ryk­tes at det nye OS X Tiger sli­ter vel­dig med sta­bi­li­tet og sik­kert­het på Inter­nett. Kan­skje Apple har inn­sett at de ikke kan fort­sett å ikke støt­te mer soft­ware enn de gjør i dag og byt­ter der­med pro­ses­sor for å åpne mulig­he­ter som tid­li­ge­re ikke var mulig.

  Bare en tan­ke…

 3. Hvem bryr seg om XP SP2? Når kom­mer Long­horn, det er det vi vil vite.

  Det er vans­ke­lig å si om dagens Mac-maski­ner er ras­ke­re eller trei­ge­re enn dagens PCer. Det Apple opp­gav som grunn til å byt­te var jo også at IBM ikke vil kun­ne leve­re gode nok pro­ses­so­rer i fram­ti­den — ikke at dagens pro­ses­so­rer ikke er gode nok.

 4. På gans­ke gene­relt grunn­lag kjø­rer vel en snitt­mac litt sak­te­re enn en pc fra sam­me tids­pe­riode (sånn klokke­fre­kvens­mes­sig). For­øv­rig så er det­te å sam­men­lig­ne epler og pcer, og det gir ikke så mye mening.

 5. «Sam­men­lig­ne epler og pcer…» Hehe, mor­somt. Det er det sam­me om du kjø­per en PC eller en Mac. Du får uan­sett det du beta­ler for.