IKEA-kata­lo­gen 2006 ubru­ke­lig som lese­stoff

Noen leser orde­ne, and­re ser på bil­de­ne. Før les­te jeg IKEA-kata­lo­gen, for den sjar­mer­te med for­mu­le­rin­ger som «Først vel­ger du fami­lie. Der­et­ter spise­bord» og «Ditt førs­te hjem. Ingen gar­di­ner, ingen pen­ger, ingen mor, ingen kon­trakt.» Når man gir ut ver­dens mest tryk­te sak, må man vel nes­ten pres­te­re såpass. Men hva har skjedd med årets kata­log?

De prø­ver rik­tig­nok å skri­ve med glimt i øyet, men for­mu­le­rin­ge­ne er plat­te og uten inspi­ra­sjon: «Legg deg ned i noe vi kan stå for» og «sto­re ide­er kan kom­me fra små arbeids­plas­ser.»

Når slikt skjer er det godt å ha kata­lo­gen for 2002 lig­gen­de, for der er det fle­re små per­ler å gle­de seg over:

«Med det sam­me små rak­ker­un­ger har lagt seg til å sove, ser de så from­me ut at man skul­le tro de var med i barne­ko­ret i kir­ken. Hver og en med sin egen seng, skap og gar­de­ro­be. Ofte våk­ner du ikke opp i sam­me seng som du la deg i, men det er vans­ke­lig å unn­gå — barn er utro­lig flin­ke søvn­gjen­ge­re. Så sørg for at de har gode sen­ger med tan­ke på sene søn­dags­mor­ge­ner. For før eller siden er det du som ender opp med å sove i en av dem.»
«Den sto­re dagen er her. På tide å flyt­te fra lei­lig­he­ten til bro­ren til din eks-kjæ­res­tes nåvæ­ren­de kjæ­res­te, til en lei­lig­het som en venn av faren til din jobb­koll­ga eier. Du er alle­re­de en «full­be­fa­ren» flytte­eks­pert, og har sove­sofa, klapp­sto­ler, hjul på alt — og et halvt dusin vekt­løf­ter­ven­ner.»

Men det var før. Jeg har slut­tet å lese IKEA-kata­lo­gen. Nå ser jeg bare på bil­de­ne.

Next Article

Jan Eggum og Den Nationale Scene

Ryktet forteller at de e hånd i hånd. Det er "På'an igjen." Det e greit nok det.
  1. I en sofa fra IKEA, sit­ter Tho­mas og ten­ker stort, det er ikke mye han får gjort. Det er fre­dags­kveld og IKEA leve­rer bare lort…

  2. Har hørt at fil­men er bed­re

  3. Hand­le­rens guide til IKEA?

  4. Jeg man­ner meg i skri­ven­de stund opp til å skru sam­men et ikea kjøk­ken. Fikk fak­tisk med en mon­te­rings­guide på DVD. Det­te blir mitt størs­te ikea-pro­sjekt noen­sin­ne.

  5. Lese­stoff? Nei da.… Toi­l­et paper, anyone?

  6. «Etter du har trykt på den lyser lam­pen i fem minut­ter, og hol­der monst­re­ne borte i ti». IKEA har hatt man­ge bra teks­ter.

    Synd hvis det må ende.

  7. Kuns­ten har all­tid vært en del av rekla­men, men kan­skje den ikke gjor­de noen for­skjell for IKEA? Kan­skje sel­ger de like mye møb­ler uten de gode teks­te­ne? Kan­skje kos­tet de gode teks­te­ne mer enn de smak­te?

  8. Så len­ge de sma­ker bed­re en kyl­lin­gen på kafe­en, så er det greit for meg. IKEA, det er en god defi­ni­sjon på det onde spør du meg. Men IKEA-brow­sing fra lene­sto­len, det kla­rer jeg helt fint.