Ingen­ting å ha på seg

Ano­rak­ken du fant på lof­tet. Skinn­jak­ker fra 70-tal­let og tre­nings­drak­ten fra 80-tal­let. Noen ting kom­mer på moten igjen, og der­for kan du ikke gi bort gam­le klær til de som ikke har klær. Jeg gjor­de det i alle fall ikke.

Det fins ikke noe som tar så mye plass i kles­ska­pet som ingen­ting å ha på seg. Ska­pet mitt er fullt. Da jeg flyt­tet for litt siden had­de jeg sjan­sen, og fyl­te en svart sekk med klær til Fre­tex. Kan­skje noen kun­ne bru­ke plag­ge­ne, selv om de ikke er mote len­ger.

Rett før sek­ken skul­le slen­ges i behol­de­ren slo det meg at den ene skjor­ten kun­ne kom­me på moten igjen. Om en ti års tid, kan­skje. Det var nes­ten som å stje­le god­te­ri fra et lite barn. Men jeg gjor­de det like­vel. Nå lig­ger den i ska­pet mitt og ven­ter på bed­re tider.

Next Article

Isen skal frem

Et utrolig regn! Vannet er over alt! Alle holder seg innendørs, inne i varmen og kikker ut. Ute er bare Politiet og Sivilforsvaret og sloss mot vannmassene. Vannet vil inn i kjelleren min, og jeg må ut for å hindre det. Det er da jeg hører lydene...
  1. Jeg synes også å hus­ke at noen fre­tex­po­ser fra Melke­plas­sen lå baki kop­te­ret mitt gans­ke len­ge.

    Uten sam­men­heng for­øv­rig.

  2. Kas­tet du ikke alt??? Argh!

    Det ver­ste som lig­ger i ska­pet ditt, Tho­mas, er alle de slit­te, styg­ge t-skjor­te­ne fra barn­dom­mens opp­le­vel­ser. De vil garan­tert ald­ri bli brukt, de bare opp­tar plass. Like­vel har jeg til nå ikke hatt hell med mine for­søk på å kas­te de. «Min­ner,» kal­les de. Styg­ge! Det er det de er.

    For­res­ten, i dag er jeg helt hjem­me ale­ne, ingen som kan stop­pe meg på turen mel­lom ska­pet og søp­pel­span­net…

  3. En ting jeg all­tid lurer på i sli­ke ekte­ska­pe­li­ge rydde­eska­pa­der: Totalt for­bruk av plass til klær og acces­soirer i for­hold til hva som skal kas­tes. Av en eller annen mer­ke­lig grunn skal ikke vi stak­kars menn få behol­de våre små minne­ver­di­ge plagg i den ene skuf­fen vi har, mens våre kvin­ner, de kas­ter kan­skje et par loslit­te sok­ker fra sine bug­nen­de skuf­fer og skap.