iTu­nes leker ikke butikk len­ger

Jeg bru­ker iTu­nes på maski­nen min, og har vært for­nøyd så langt. Men hva er det­te? Tid­li­ge­re måt­te man aktivt tryk­ke «Music Sto­re» for å se til­bud om å kjø­pe musikk, men i iTu­nes 6.0.2 er en vesent­lig del av area­let satt av til musikk­bu­tik­ken. Der jeg helst vil­le sett fle­re av san­ge­ne i bilio­te­ket mitt (slik som før) ser jeg nå plate­cover­ne til san­ger jeg ikke har.

Jeg skjøn­ner at Apple øns­ker å sel­ge mer musikk, men det­te går ut over en annen vik­tig opp­ga­ve for iTu­nes: Å spil­le av musikk.

Noen har etter­lyst en inn­stil­ling som slår av musikk­bu­tik­ken i iTu­nes. Tid­li­ge­re så jeg ikke poen­get, funk­sjo­nen var til­ste­de når jeg treng­te den, og kom ikke i vei­en. Nå fin­nes funk­sjo­nen, og musikk­bu­tik­ken er slått av hos meg.

Next Article

Norsk oversettelse av WordPress 2.0

  1. Alt var så mye bed­re før, prø­ver du å si det? Har mer san­sen for at ver­den går fram­over. La Mac gjø­re som de vil med butik­ken sin!!

  2. Apple skal få lov til å gjø­re som de vil med butik­ken sin. Men iTu­nes er jo også musikk­spil­le­ren min. iTu­nes er mer enn iTu­nes Music Sto­re.

    Det ble bråk om den­ne saken, ikke for­di mini­bu­tik­ken tar opp plass, men for­di iTu­nes sen­der infor­ma­sjon over nett­ver­ket om hvil­ken sang du hører på. Det tren­ger de for å til­by deg musikk som lig­ner på den du hører på, men det er man­ge som ikke liker at iTu­nes sen­der den­ne typen «per­son­lig info».

    Nå er pro­ble­met løst. Apple har lyt­tet til bru­ker­ne og gjort en end­ring. Du kan nå skru av iTu­nes Mini­Sto­re, og det uten å måt­te opp­gra­de­re iTu­nes for å få det til.

  3. Men det ingen nev­ner i den­ne sam­men­heng er hvor mye Micro­soft spio­ne­rer på sine kun­der… Har de tenkt å ryd­de opp like kjapt som Apple?

  4. Kjøp mere vinyl. Garan­tert fritt for spy­wa­re.