Jule­gave­tips: Gi en geit

Jule­ga­ver er hardt arbeid, og her er årets tips til deg som sli­ter: Gi en geit. Det går helt fint, for gei­ten skal ikke lig­ge under tre­et. Du leg­ger bare et hyg­ge­lig kort blant gave­ne, mens selve gei­ten går til en av de som tren­ger det mest. «Gaver som for­and­rer ver­den,» kal­les kon­sep­tet, og i til­legg til gei­ter kan du også gi vann­pum­per, syma­ski­ner eller fot­bal­ler, alt etter hvor mye du vil spyt­te i. Du som alle­re­de er fer­dig med gave­ne kan jo span­de­re en geit på deg selv til jul!

Next Article

SMS-reklame i forkledning

  1. Jeg så litt på det, og det er mulig jeg kjø­per en geit til noen den­ne julen. Men jeg ble litte­grann skuf­fet da jeg for­stod at det ikke nød­ven­dig­vis er slik at en hel­dig små­bru­ker i et utvik­lings­land får en geit for­di om jeg kjø­per en. Det er nem­lig dess­ver­re (eller, det er jo sik­kert slik det må være) ikke slik at man gir en geit, men PENGER til å kjø­pe en geit.

    Det min­ner meg for­øv­rig om en god gam­mel stri­pe av Pro­fes­so­ren (Eller var det Dag­ros?). Han sit­ter og filo­so­fe­rer, og utbry­ter: — Jeg skul­le øns­ke jeg had­de pen­ger til å kjø­pe en ele­fant! Hva i all ver­den skal du med en ele­fant, utford­rer konen. — Nei ele­fan­ten, men tenk på pen­ge­ne! Kan­skje var det omtrent slik det fore­gikk da Kir­kens Nød­hjelp fant på den­ne aksjo­nen?

  2. Åh, ja det er jo litt trist. Mye kjek­ke­re å gi en fak­tisk geit. Men du opp­når jo det sam­me.

  3. Eg kjøp­te ei geit til far­far i går fak­tisk. Håper han er klar for det.

    1. desem­ber 2006 klok­ken 18:05