Å kjø­re eller ikke kjø­re, det er spørs­må­let

Det går an å bli vant til å ha bil. Jeg har ikke bil selv, men har kjørt lån­te biler noen ukers tid. Snart leg­ger vi ut på Skan­di­na­visk bil­fe­rie, og jeg er bekym­ret. Over­gan­gen til ikke å ha bil igjen kom­mer til å mer­kes.

Da er det fris­ten­de å vur­de­re bil­kjøp. Alle vet at å eie en bil er et enormt penge­sluk, men sam­ti­dig så har jo «alle» bil.

Der­for spør jeg dere and­re som kan kjø­re selv dit dere skal: Hva betyr det for deg å ha bil? Kun­ne du tenkt deg å gå til­ba­ke til ikke å ha bil?

Next Article

Dette gjør du bare en gang

En jeg kjenner rygget kassebilen inn i garasjen mens bakdøren ennå var åpen. Det setter ikke bakdøren særlig pris på, og bilen måtte på verkstedet. Der humret de litt: "Dette gjør du bare en gang!" Vår venn smilte høflig -- han hadde gjort det samme før.
 1. «Bil er gøy, bil er top­pen, bilen er fin og den var­mer på krop­pen»… Fritt etter B-gjen­gen eller noe slikt.

  Bil, det er fri­het i en liten eske det, i det mins­te så len­ge man ikke kjø­rer i en mini­buss.

 2. Hei!

  Fikk lap­pen og lei­de bil 4 dager etter­på i to uker.. lever­te den til­ba­ke idag 🙁 Any­way, en kame­rat sa til meg for sånn 10 år siden noe jeg synes pas­ser svært godt til akku­rat det å ha bil.

  Det er som å få klok­ke på armen for førs­te gang. Til å begyn­ne med kik­ker man på den sånn inn­imel­lom, men så blir man helt avhen­ging av klok­ken og til­slutt sty­rer den alt du gjør og plan­leg­ger.

  Det er litt skum­melt å låne/leie bil. Man blir helt avhen­gig og det er vel til­nær­met umu­lig å ven­de seg av med å ha bil har man først eid det selv en stund.

  MVH Tron­de­la­ri­us

 3. Først:velkommen til Nett­pop, Trond!

  Det­te er nok ikke dagen for å spør­re fam Steim­ler om bil er bra.. Lever­te fies­ta­en på verk­sted for ser­vice igår og nå kre­ves det et ikke helt beskje­dent beløp i løse­pen­ger. Men duver­den det er befri­en­de å ha bil! Spe­si­elt når man vil slip­pe å ta fly til Trøn­de­lag..

  Å eie bil er bit­ter­søtt, det er min kon­klu­sjon.

 4. Give us heaps of money, or there’ll be (no) fies­ta …

 5. Corol­la is King. Før trod­de eg det var Ducatien(som nå er solgt)som gjor­de at eg blei gift. Det må ha vært Corol­la­en.

  Eg blir fak­tisk fysisk dår­lig av å ikke ha bil. Kol­lek­tiv­til­bu­det e for dår­lig til at det løn­ner seg for meg å far­te i buss. Tids­klem­me med­reg­net. Men det kos­ter å være kar. Kutt ned på tobakk, alko­hol og twist så har du råd til bil..

 6. Min erfa­ring er det er greit å ha bil så len­ge ein slepp å par­ke­re den (pga par­ke­rings­av­gift, ikkje luke­par­ke­ring), viss ikkje den er elekt­risk då, sjølv­sagt.

 7. Oj, det­te var litt for man­ge posi­ti­ve sider ved det å ha bil. Jeg blir alvor­lig redd for lom­me­boka mi.. Oki, Tho­mas, neg­a­ti­ve sider ved bil:

  ben­sin, bom­pen­ger, for­sik­ring, løse­pen­ger til gris­ke meka­ni­ke­re, vei­av­gift, par­ke­rings­av­gift, for­uren­sing, kol­lek­tiv­tra­fik­ken blir i alle fall ikke bed­re av det, vi blir fei­te­re og late­re enn vi alle­re­de er blitt, Ikea blir mer til­gjen­ge­lig for Tho­mas, for ikke å snak­ke om pri­sen for selve bilen.

  Nei, hur­ra for buss og syk­kel og ben å gå på.

 8. Ja men det e jys­la langt å gå til Sotra å buss kom­mer ikke å hen­ter meg ved døra. Men er for syk­ling å løping det er ikke det.

  Men ellers er det dyr luk­sus ja.

 9. Tho­mas: Hør med Kjell hva han sier om pen­ger, juice og digi­tal­ka­me­ra…

  Har du lyst, har du råd 🙂

 10. Ja. Kjell vil­le sik­kert sagt at hvis du spa­rer litt kro­ner hver dag, så har du fint råd til bil.

  Jeg før­te gans­ke nøye bil­regn­skap de førs­te åre­ne jeg had­de bil (En gam­mel Maz­da som noen av dere sik­kert har sett). Jeg kom til at bil kos­tet omtrent det dob­belte av ben­sin­for­bru­ket. Det vil si at for hver hundre­lapp jeg bruk­te på ben­sin, så bruk­te jeg hund­re kro­ner på diver­se deler, repe­ra­sjo­ner og avgif­ter. kilo­me­ter­pri­sen ble da i snitt rundt 1,70.- hvis jeg ikke hus­ker feil. Fra Ågot­nes til byn (30 km)kostet det da i snitt kro­ner 51(pluss par­ke­ring). Det­te er litt mer enn buss hvis du er én per­son, men mye mind­re hvis dere er to per­soner. I til­legg spa­rer du tid, mye tid.

  Hvis du har en nyere bil vil du nok bru­ke mye mind­re på repe­ra­sjo­ner og slikt, men du kan da reg­ne med at bilen avskri­ves med minst like mye i året.

  Men, syk­kel er jo ikke så gale det hel­ler..

 11. Kon­klu­sjo­nen blir alt­så: Kan du la være å kjø­pe bil, så la det være!