Nek­ter å gjø­res narr av for mat

-Har du lyst å beta­le gjel­da di? Jen­ten i kan­ti­nen hus­ket at jeg skyld­te noen kro­ner fra dagen før. Hel­dig­vis gir hun oss mat også de dage­ne pen­ge­ne lig­ger hjem­me. Hvem hus­ker vel å etter­fyl­le lom­me­ne for myn­ter nå som bom­pen­ge­ne går på auto­pass og par­ke­rings­auto­ma­te­ne tar kort? Til og med kol­lekt­kur­ven i kir­ken god­tar plas­tikk i våre dager.

-Jeg har så man­ge rare lap­per her, skal vi se hvem som var deg… Det er litt mor­somt når jeg ikke vet hva alle heter! Hva? Hun har kalle­navn på oss! Små lap­per med mor­som­me beskri­vel­ser? Hva kal­ler hun meg? Hun kjen­ner meg jo ikke! Hva står på lap­pen min?

Hun vil­le ikke si det. Vil­le ikke. Nei.

  • «Glad i kokos­bol­ler?»
  • «Han med tre­da­gers­skjeg­get?»
  • «Han med de tør­re vit­se­ne?!»

Fra nå av har jeg pen­ger i lom­men hver dag. Kan­tine­da­mens lap­per ble for kos­te­li­ge for meg.

Next Article

Nye nettlesere kommer i flock

Firefox har vært tilgjengelig en stund, og nå kommer snart den kule fetteren Flock. La oss kalle den Firefox med en dråpe sitron. Sitron, og en rekke nyttige egenskaper for deg som bruker nettet til flere ting enn å bare lese BA.
  1. På fag­språ­ket kal­ler vi det der CRM. De fles­te har vel pro­gram­mer som Super­Office eller and­re moder­ne verk­tøy. Lap­per med beskri­vel­se lik­te jeg. Fun­ge­rer vel i små bedrif­ter ten­ker jeg.

  2. Jeg fikk en ener­ve­ren­de følel­se av at noe mang­let i artik­ke­len din Tho­mas…

  3. Hvis damen had­de hatt Super­Office-ver­sjo­nen, vil­le den gule lap­pen pop­pet opp auto­ma­tisk når du kom til dis­ken.