Norsk over­set­tel­se av Word­Press 2.0

Verk­tøy­et vårt har kom­met i ny ver­sjon, 2.0. Over­set­tel­sen er så langt bare i 1.5, men vi lover å gjø­re noe med det.

Next Article

Nekter å gjøres narr av for mat

-Har du lyst å betale gjelda di? Jenten i kantinen visste at jeg skyldte noen kroner fra dagen før. Hun hadde en liten, gul lapp for å huske det. Men å si hva som stod på lappen nektet hun!
  1. Har nett­opp fun­net Word­Press (er det­te him­me­len?), meget lett­vint & fan­tas­tisk. Fore­lø­pig har jeg bare brukt blog​ger​.com tje­nes­ten, men nå tror jeg en kon­ver­te­ring må til!

    Gle­der meg til en norsk over­set­tel­se kom­mer til Word­Press 2.0.

  2. Word­Press er et utmer­ket valg for de som har til­gang til en web­ser­ver å instal­le­re det på.

    De nors­ke språk­pak­ke­ne til ver­sjon 1.5 er for­så­vidt kom­pa­tib­le med 2.0 også. Hvis du instal­le­rer språk­pak­ke 1.5 vil du opp­le­ve at det mes­te blir norsk, men at enkel­te set­nin­ger fort­satt vil være på engelsk.

    Det­te er selv­føl­ge­lig de set­nin­ge­ne som ikke fore­kom­mer i ver­sjon 1.5, men som hører med til nye funk­sjo­ner i Word­Press 2.0.