Nye nett­le­se­re kom­mer i flock

Fire­fox har vært til­gjen­ge­lig en stund, og nå kom­mer snart den kule fet­te­ren Flock. La oss kal­le den Fire­fox med en drå­pe sitron. Sitron, og en rek­ke nyt­ti­ge egen­ska­per for deg som bru­ker net­tet til fle­re ting enn å bare lese BA.

h3. Nyt­ti­ge funk­sjo­ner for man­ge

Flock har nem­lig en kna­pp lett til­gjen­ge­lig for å pos­te artik­ler til blog­gen din, inne­byg­get syn­kro­ni­se­ring av bok­mer­ker og favo­rit­ter mel­lom for­skjel­li­ge data­ma­ski­ner, god hånd­te­ring av nyhets­strøm­mer fra alle dine favo­ritt­kil­der og en hel del mer. Og som fet­ter av Fire­fox har den i til­legg de sam­me kva­li­te­te­ne som nett­le­ser­ne i Mozil­la-fami­li­en: Sprettopp­vin­du­b­lok­ke­ring, fane­ba­sert nett­le­sing og så vide­re.

Man­ge av gjen­gen bak Flock kom­mer nett­opp fra Fire­fox-pro­sjek­tet, men har nå star­tet noe eget. Fore­lø­pig fin­nes Flock i ver­sjon 0.5 som en for­hånds­vis­ning av det som skal kom­me. Det betyr at den plut­se­lig kan gjø­re ufor­ut­set­te ting. Men, som flok­ken bak nett­le­se­ren sier selv: Hvis du er av typen som bare må tes­te nye grei­er og ikke har noe imot noen klore­mer­ker eller knus­te knær fra tid til annen, så må du føle deg fri til å prø­ve!

Det nye og bane­bry­ten­de er at Flock sam­ar­bei­der med and­re nettje­nes­ter — de kal­ler den en «sosi­al nett­le­ser.» Fore­lø­pig kom­mu­ni­se­rer den med Flickr (foto), Tech­no­ra­ti (tema­ba­ser­te lin­ker) og del​.icio​.us (sosia­le lin­ker). Det­te blir nett­le­se­ren for det mye omtal­te Web 2.0, som ingen egent­lig helt vet hva betyr men man­ge snak­ker varmt om.

h3. Første­inn­trykk

Jeg liker Flock. Den er mer skin­nen­de og blank­po­lert enn Fire­fox, noe som er både posi­tivt og neg­a­tivt. Selv synes jeg de glass­ak­ti­ge, blå kna­ppe­ne for hoved­funk­sjo­ne­ne er litt for mye av det gode, mens mye av det and­re ser skik­ke­lig bra ut. Utvik­ler­ne job­ber også med å gjø­re Fire­fox-tema­er og -utvi­del­ser til­gjen­ge­li­ge for Flock, slik at man selv kan til­pas­se utse­en­det.

Skjermbilde av Flock 0.5En liten detalj jeg lik­te er at kna­ppen for å luk­ke en fane er på selve fanen, ikke helt til høy­re i vin­du­et, som i Fire­fox. Det er sam­me måte som Safa­ri på Mac løser opp­ga­ven. En annen ting er den inne­byg­de støt­ten for SVG-gra­fikk, noe Fire­fox rik­tig­nok også kom­mer med snart.

Dess­uten har jeg skre­vet den­ne artik­ke­len i Flocks eget blogge­verk­tøy, som kom­mu­ni­se­rer direk­te med blog­gen.

h3. Spe­si­ell for­etnings­mo­dell

Hvis du synes Flock høres fris­ten­de ut vil jeg anbe­fa­le deg å prø­ve den nå! Det er nem­lig ingen garan­ti for at Flock kom­mer i ende­lig ver­sjon! I mot­set­ning til den ikke-kom­mer­si­el­le Mozil­la-orga­ni­sa­sjo­nen som står bak Fire­fox er Flock en kom­mer­si­ell orga­ni­sa­sjon. De har ansat­te og øns­ker å tje­ne pen­ger. Men pro­duk­tet er gra­tis!

Det kan hen­de de kla­rer å få butik­ken til å gå rundt ved å tje­ne pen­ger på and­re områ­der enn å sel­ge pro­duk­tet sitt, men det er ikke sik­kert. Kan­skje gir de tapt alle­re­de før ver­sjon 1.0 kom­mer? For man­ge min­ner den ener­ve­ren­de opp­hau­sin­gen av Web 2.0 mis­ten­ke­lig om IT-bob­len som sprakk for noen år siden.

Det blir spen­nen­de å føl­ge med på Flock, både på pro­duk­tet og hvor­dan de kla­rer seg som butikk uten å ta betalt for pro­duk­tet. Kan­skje de har et ess i ermet? Hva tror du?

Next Article

Trenger hjelp til å vinne internett

Microsoft skal vinne internett. Kanskje like greit, siden fjernsynet ikke kommer til å være lenge på markedet?
 1. Blir vel mye det sam­me som Ope­ra prø­ver på nå da (fjer­net rekla­men og gjor­de nett­le­se­ren sin gra­tis). Skal dra inn pen­ger når folk er avhen­gig av pro­duk­tet med spon­so­rer og til­leggs­tje­nes­ter kan­skje. Kon­su­lent­tje­nes­ter er jo så popu­lært.

 2. Ope­ra sat­ser jo også stort på nett­le­se­re til mobil­te­le­fo­ner. Kan­skje de tje­ner pen­ger der?

  En i Flock­en har skre­vet litt om for­ret­nings­mo­del­len. Det er kan­skje noe å kik­ke på? Det sam­me med van­li­ge spørs­mål om Flock.

  Ellers fun­ger­te det sånn pas­sé å pub­li­se­re artik­ke­len direk­te fra nett­le­se­ren. Den måt­te redi­ge­res i etter­kant for å bli rik­tig for­mat­tert. Men det­te sat­ser jeg på at utvik­ler­ne kom­mer til å fik­se.

 3. Odd-Arild, har du for­res­ten las­tet ned og prøvd nett­le­se­ren? Liker du den?

  Hvis du gjør det er både jeg som anbe­fa­ler og du som prø­ver med på å hol­de butik­ken i gang for Flock. På en eller annen måte.

  Uan­sett hvor­dan de skal tje­ne pen­ger er de avhen­gin­ge av at folk bru­ker pro­duk­tet. Der­for tror jeg pro­duk­tet kan bli vel­dig bra!

 4. Ja det er helt sant. Dri­ver å fors­ker på den nå. Liker den ved førs­te øye­kast, men alle funk­sjo­ne­ne har jeg ikke fun­net noe vet­tug for­kla­ring på hvor­for de har men… Liker godt Mozil­la, og den­ne lig­ner jo mye. Blir spen­nen­de å se på utvik­lin­gen.