Opp­gra­de­rings­sam­fun­net

På en ukes ferie tren­ger man musikk på rei­sen. Tjue giga­byte rom­mer spil­le­ren, men i dag debu­ter­te var­sel­mel­din­gen om plass­man­gel. Omsi­der! Opp­gra­de­rings­på­skud­det, ny spil­ler med farge­skjerm, fan­ta­ser­te jeg. Låter ble ned­prio­ri­tert, hvor­dan kla­re seg en uke uten all musik­ken? Før det slo meg: Musikk uten stopp, dag og natt i en uke, er fort­satt ikke nok til å spil­le alle låte­ne. Tjue giga­byte bur­de være nok for alle. Med mind­re det er to uker du skal være borte.

Next Article

De begynte som varemerker

 1. … Og jeg som var i sky­ene da jeg kjøp­te min førs­te mp3spiller og ett til­hø­ren­de minne­kort med plass til hele 128MB musikk.. Da rakk jeg å ta bus­sen frem og til­ba­ke til sko­len uten å høre sam­me sang to gan­ger.

  I dag har jeg hele 256MB å bolt­re meg på, men ali­ke­vell føler jeg at kon­ku­ran­sen om bit­te­ne er hard for san­ge­ne mine.

 2. Jeg hus­ker da jeg had­de Walk­man. Da var det plass til en kas­sett, og dett var dett. Det var egent­lig greit, jeg rakk like­vel ikke å bli lei kas­set­ten før bat­te­ri­ene døde!

 3. Jeg har enda ikke kjøpt meg spil­ler. Lei­ter enda etter den per­fek­te: Liten, lett, mer enn 5GB, spil­ler OGG og kos­ter 400,-

 4. Hva er OGG?

 5. Opp­da­te­ring: Selv om jeg kun­ne hørt på musikk sam­men­hen­gen­de gjen­nom hele ferie­tu­ren uten å høre sam­me san­gen to gan­ger, ble det fak­tisk ald­ri til at jeg skrud­de på spil­le­ren.

 6. Enkelt for­talt, er OGG et fritt lyd­for­mat (omtrent som MP3 bare uten paten­ter).

  Hvis man skal være litt nøy­ak­tig, så er OGG kort for “Ogg Vor­bis”. Ogg er et “behol­der­for­mat” (con­tai­ner), og Vor­bis er en måte å kode og kom­pri­me­re lyd på (codec). Vor­bis­kom­pri­mert lyd lag­res i en Ogg-behol­der. Det­te blir lag­ret i en fil med filet­ter­nav­net .ogg og så til slutt spil­ler man den uten å bry seg om hva som lig­ger inni.

  For å si det enkelt: MP3 og AAC er for­ma­ter som er basert på paten­ter eid av Fraun­ho­fer og Apple (jeg er fak­tisk ikke sik­ker på om Apple har noen paten­ter i AAC eller om de bare har noen hem­me­lig­he­ter :), mens OGG er fritt og kan bru­kes av hvem som helst.

  For de mer inter­es­ser­te, har Wiki­pe­dia en artik­kel om Ogg Vor­bis

 7. Hmm.. opp­da­ger etter hvert at AAC kan­skje ikke egent­lig er et Apple­for­mat når det kom­mer til styk­ket. I føl­ge wiki­pe­dia er det “Dol­by, Fraun­ho­fer (FhG), AT&T, Sony og Nokia” som har fått det laget.

  Lærer så len­ge man lever.

 8. Øystein: “Ogg-behol­der” høres mor­somt ut. Jeg ser for meg et egg med musikk inni…

 9. ..eller en ipådd om du vil?