Sånn skal det sies

Man­ge syke­plei­ere mener at lege­ne bru­ker unød­ven­dig vans­ke­lig språk. “De tror de er så mye bed­re enn oss!” Kan­skje noen leger ten­ker slik om seg selv, men sann­syn­lig­vis er saken stikk mot­satt: Lege­ne ten­ker seg ikke godt nok om, og da er det lett å bru­ke begre­per som den and­re ikke begri­per.

Sånn er det med tek­no­lo­gi­en også. Noen sier at de ikke skjøn­ner seg på data, men det er kan­skje for­di ingen har for­klart sånn at de for­står? I dag har jeg brukt mye tid og kref­ter på å prø­ve å for­kla­re tek­no­lo­gi på en enkel og grei måte, og da er det fint med en pau­se og lese hvor­dan de sto­re sier det. Vi gir ordet til Micro­soft:

Om grup­pe­ring (RSS) MSN Spaces lar deg grup­pe­re (Gjør bestemt inn­hold fra områ­det ditt til­gjen­ge­lig for and­re, slik at de kan bru­ke og vise det på sine webom­rå­der. Når det grup­per­te inn­hol­det fra områ­det ditt opp­da­te­res, opp­da­te­res også inn­hol­det på and­re områ­der som har sam­me inn­hold.) ditt Space (Et områ­de på weben der du kan dele infor­ma­sjon med and­re ved å pub­li­se­re dine tan­ker og inter­es­ser med inn­hold som blog­ger, bil­der og lis­ter.) ved hjelp av RSS (Real­ly Simp­le Syn­di­ca­tion) (En webpro­to­koll som mulig­gjør enkel grup­pe­ring av et webom­rå­de.) . Hvis du grup­pe­rer ditt Space, kan det bli lest av en RSS-nyhets­le­ser (Et pro­gram som gjør det mulig for en leser å lese inn­hol­det fra uli­ke RSS-nyhets­fe­ed og blog­ger.) eller Aggre­ga­tor (Et pro­gram som ser etter nytt inn­hold som kom­mer over angitt RSS-feed (Real­ly Simp­le Syn­di­ca­tion).) , som lar bru­ker­ne få end­rin­ge­ne dine så snart du har pub­li­sert dem. Når du grup­pe­rer ditt Space, grup­pe­res alle blog­ger, lis­ter, foto­al­bum og all musikk. Obs! Du må angi til­la­tel­sen for Space til Offent­lig for å grup­pe­re ditt Space.

Ble du noe klo­ke­re?

Next Article

Blåmandag

 1. Pro­ble­met ligg open­bart hjå sjuke­pleia­ra­ne. Dei bur­de ha ein time eller to med nomen­kla­tur­lære, så had­de det hei­le gått mykje betre!

  Og er det for­res­ten slik at sjuke­pleia­ra­ne tyk­kjer at læk­ja­ra­ne snak­kar over hovu­det på dei, eller er det ber­re ein for­dom?

  For­res­ten er det her­leg å lesa tek­no­lo­gi-gram­ma­tik­ken til IT-fol­ka. Og kvi­for i all ver­da for­kla­rar dei RSS kvar gong dei nyt­tar det, når dei alle­reie har for­klart det to gon­gar i før­re set­nin­gen? Og når for­kla­rin­ga uan­sett ikkje sei­er noko til dei fles­te av oss?

 2. Erlend, det er ikke bare en for­dom! Jeg har selv snak­ket med en hel syke­plei­er som men­te akku­rat det­te, og da er vel saken bevist? For all fram­tid!

  I eksem­pe­let gis det ikke noen god for­kla­ring på hva RSS er eller kan bru­kes til. At det kal­les “grup­pe­ring” er kan­skje et for­fei­let for­søk på å for­enk­le det for folk flest.

  Jeg vil hel­ler anbe­fa­le Copy­b­log­gers artik­kel “What the heck is RSS?” som en kjapp intro­duk­sjon til hva RSS er og hvor­for i all ver­den du skal bry deg om det.

 3. Nei, ikkje for­kla­ring. Det var kan­skje upre­sist. Eg mein­te vel meir at dei kvar gong dei nyt­tar avstut­tin­ga RSS, i paren­tes skriv kva RSS står for. Idio­tisk.

 4. Vel­dig få liker at pro­fe­sjo­nel­le på et felt bru­ker sitt nomen­kla­tur for å kom­mu­ni­se­re effek­tivt. Anta­kent­lig så mis­li­ker de det for­di det frem­he­ver at bare noen er fag­lær­te på akku­rat det gjel­den­de fel­tet.

  Micro­soft sin tekst viser jo på en frem­ra­gen­de måte at det å blan­de opp­læ­ring i nomen­kla­tu­ret og opp­læ­ring i faget kan­skje ikke fun­ker så bra.

 5. Eg vil gjer­ne visa til Fro­de Ham­mer som ein gong sa at å mest­ra nomen­kla­tu­ren var nøk­ke­len til å mest­ra faget.