Sit­he­ne tar hevn — ikke årets størs­te

Skal du bare se en film på kino i år, så går du glipp av mye. Det kom­mer mye bra på ler­re­tet.

h2. Star Wars

Man­ge har falt for den sis­te Star Wars-fil­men, og jub­ler over «Sit­he­ne tar hevn.» Den drar deg med inn i det sam­me, magis­ke uni­ver­set man kun­ne opp­le­ve i de tre førs­te fil­me­ne. And­re mener kjær­lig­hets­his­to­ri­en som er sen­tral i fil­men ikke hol­der mål, og at dia­lo­gen mel­lom de to er lite tro­ver­dig.

Jeg synes «Star Wars III: Sit­he­ne tar hevn» er grei under­hold­ning. Det er like tåpe­lig å kri­ti­se­re Star Wars for ste­reo­ty­pis­ke karak­te­rer og platt dia­log som det er å angri­pe James Bond-fil­me­ne for å være usann­syn­li­ge helte­his­to­ri­er. Det er bare slik det er. La oss kal­le det fil­mens pre­mis­ser.

h3. Mys­te­ri­et er borte

Like­vel har jeg noe mot epi­so­de tre. Siden begyn­nel­sen av 80-tal­let har man spe­ku­lert på hvor­dan det gikk til at Ana­kin Sky­wal­ker, faren til vår helt Luke, ble den onde Darth Vader. Hvor­dan skjed­de det? Hvil­ken pro­sess gikk han gjen­nom? Eller skjed­de det brått? «Star Wars III: Sit­he­ne tar hevn» gir deg sva­ret, men det til­freds­stil­ler ikke. Vi får nem­lig ikke svar på mys­te­ri­et. Fil­men tar ikke hen­del­sen på alvor som det mys­te­ri­et det er: «Å, det? Det bare skjed­de.»

h2. Mer å se fram til

«Star Wars III» er nok ikke den bes­te fil­men i 2005, for vi har mye å se fram til:

 • «Hos­ta­ge» med Bruce Wil­lis er en god, gam­mel­dags action­film med Bruce Wil­lis som en noe avdan­ket gis­sel­for­hand­ler.
 • «Mr. and Mrs. Smith» med Brad Pitt og Ange­lina Jolie hand­ler om ekte­pa­ret som ikke vet at den and­re også er leie­mor­der.
 • «Sin City» er en tegne­se­rie som blir film i juli, og man­ge mener det­te blir årets størs­te
 • Men la oss hel­ler ikke glem­me «Char­lie og sjo­ko­lade­fab­rik­ken,» der John­ny Depp spil­ler Wil­lie Won­ka. Den kom­mer i sep­tem­ber.

Jeg har fore­vent­nin­ger til alle dis­se. Og det er ikke alt. I 2005 kom­mer også dis­se:

 • «Bat­man Begins» utfors­ker bak­grun­nen til Bruce Way­ne, man­nen som blir Bat­man
 • «Klo­de­nes kamp» er en Ste­ven Spiel­berg-film med Tom Crui­se i hoved­rol­len
 • «Hai­ke­rens guide til galak­sen» kom­mer på film i slut­ten av juli
 • «Her­bie — Full tank» vek­ker den gam­le Bob­len til live med Lind­sey Lohan som sjå­før
 • «Cin­de­rel­la Man» er ved sam­me regis­sør, pro­du­sent og manus­for­fat­ter som «Et vak­kert sinn,» og Rus­sell Crowe og Renée Zel­l­we­ger er også med.
 • «Den Rosa Pan­te­ren» har Ste­ve Mar­tin i hoved­rol­len som inspek­tør Clouseau, og skal være for­øpe­ren til klas­si­ke­ren fra 1963 med Peter Sel­lers som Jaques Clouseau.
 • Og noen til: «The Legend of Zor­ro» med Anto­nio Bande­ras og Cat­h­e­ri­ne Zeta-Jones, «Har­ry Pot­ter og Ild­be­ge­ret,» nyinn­spil­ling av «King Kong» og «Legen­den om Nar­nia — Løven, hek­sa og kles­ska­pet.»

Den som går på kino får se. Hvil­ken har du for­vent­nin­ger til?

Next Article

E-post? Å, du mener epost?

 1. Hos­ta­ge er en grei film, men hel­ler ikke mer. Noe avdan­ket er ret­te ordet, men his­to­ti­en fen­ger ikke meg, Ikke noe eks­tra­or­di­nært med den­ne fil­men. Ter­ning­kast 3+

 2. Hehe, hvil­ken ter­ning bru­ker du, Odd-Arild? 3+?

 3. Viss­te den kom:)

 4. Så jo Star­Wars III med deg, og jeg må si at jeg lik­te fil­men. Den var dess­ver­re alt for kort, så det var ikke tid til å opp­le­ve alt som skjed­de.

  Jeg synes dess­uten at den åpne slut­ten var pir­ren­de. Det lig­ger en opp­føl­ger i luf­ten..