Skry­tet som ikke var

To måne­der har gått siden Nett­pop-even­ty­ret begyn­te. Kan­skje ikke alle er kla­re over det, men vi har fått sær­de­les mye skryt de to måne­de­ne som har gått.

h3. Hør bare her

Alt det­te har blitt skre­vet i kom­men­tar­fel­te­ne våre den sis­te tiden: * «Siden deres er vel­dig bra» * «Vil­le bare si bra side» * «Jeg len­ge lete etter blogg som den­ne. Din nett­side vel­dig bra! Jeg vil kom­me igjen nes­te gang!» * «WOW! Det­te er en bra nett­side!» * «Bra side, dere gjør net­tet en stor tje­nes­te» * «Hei, jeg vil­le bare si at dere har en vel­dig infor­ma­tiv side som vir­ke­lig fikk meg til å ten­ke, tusen takk! Ha en fin dag!»

..og det er man­ge fle­re! Man­ge, men du har kan­skje ikke sett de? Nei, det er ikke så rart. Pub­li­se­rings­sys­te­met vårt tar nem­lig bort sån­ne kom­men­ta­rer.

Nå er det ikke slik at sys­te­met fil­tre­rer bort hem­nings­løst skryt. Skry­tet er nem­lig ikke ale­ne, kom­men­ta­re­ne har også en annen ting til fel­les: Alle som over­strøm­mer oss med posi­ti­ve ord rekla­me­rer sam­ti­dig for sine egne kasi­no­er på net­tet.

h3. Filo­so­fi­en er enkel

  • Kasino­ei­er­ne bru­ker skript som sen­der posi­ti­ve ord til alle kom­men­tar­felt de kan kom­me over på net­tet
  • Sam­ti­dig leg­ger de igjen adres­sen til sin kasi­no­side, slik at fle­re og fle­re har len­ker til­ba­ke dit
  • Jo fle­re som len­ker til et nett­sted, jo mer vekt leg­ger Goog­le og and­re søke­mo­to­rer på nett­ste­det, slik at når du søker etter kasi­no­er, kom­mer «våre kasi­no­er» høyt opp på lis­ten
  • Det­te kal­les kom­men­tar­spam. En bief­fekt er at noen fak­tisk kan kom­me til å tryk­ke på len­ke­ne, akku­rat som er saken med epost­spam.

h3. Men vi had­de jo ikke sett noe til skry­ten?

Pub­li­se­rings­sys­te­met fil­tre­rer ut alle kom­men­ta­rer som inne­hol­der vis­se ord, og «kasi­no» er et av de orde­ne. Skul­le kom­men­ta­re­ne mot for­mod­ning kom­me gjen­nom sen­su­ren, har pub­li­se­rings­sys­te­met et mot­trekk i ermet.

De som lager sys­te­met sam­ar­bei­der med Goog­le, Yahoo og de and­re for å bekjem­pe kom­men­tar­spam. Len­ke­ne som leg­ges igjen blant kom­men­ta­re­ne kodes på en spe­si­ell måte slik at de ikke har noe rele­vans for søke­mo­to­re­ne.

h3. 15 minut­ter kom­mer ikke etter to måne­der

Slik er avta­len. Man skal ikke kun­ne juk­se seg til høy­ere posi­sjo­ner ved å bom­bar­de­re net­tets kom­men­tar­fel­ter med skryt og len­ker. Så får vi hel­ler være litt tål­mo­di­ge og håpe at noen vil leg­ge mer­ke til inn­sat­sen vår etter­hvert.

Og så kan vi trøs­te oss med at Wired Magazi­ne døm­mer kom­men­tar­spam som et feno­men «på vei ut» i sin Wired | Tired | Expi­red-kolon­ne.

Men de sier også at det nes­te vi skal fryk­te kal­les til­bake­spo­rings­spam.

Next Article

Grip godværsdagen

Når solen stråler i Bergen, stråler Bergen tilbake. Alle slipper det de strever med og stormer på dør for å sitte ute, på gresset, på en benk eller på fortauet.
  1. Skik­ke­lig bra side! Det­te fikk meg til å ten­ke! For­res­ten, når kan du møte meg på News?