SMS-rekla­me i for­kled­ning

Eller «hvor­dan end­re sjan­ger med et kolon»

Det er ikke til­latt å sen­de ut rekla­me på SMS til noen uten å spør­re om lov først. Du må selv aktivt sam­tyk­ke og si at du fak­tisk vil ha den­ne rekla­men. Men drifts­mel­din­ger til sine egne bru­ke­re skal gå fint. Det er jo bare van­lig høf­lig­het å gi beskjed om at «på søn­dag må du ikke sen­de mel­din­ger til oss mel­lom 04:00 og 06:00, for da dri­ver vi med tek­nisk ved­li­ke­hold». Så slip­per folk å kas­te bort tid og pen­ger tid­lig søn­dag mor­gen.

Slik var tekst­mel­din­gen jeg fikk i går:

Drifts­mel­ding — til­leggs­tje­nes­te: Vi har lan­sert SMS-søk på svens­ke tele­fon­num­mer! Send <navn> og <sted> + Sve­ri­ge til 1880. Mvh Tele­fon­ka­ta­lo­gen 1880®

Jeg tror at Tele­fon­ka­ta­lo­gen 1880® her har prøvd seg på et trylle­triks: Hvis vi bare skri­ver «drifts­mel­ding» først, så kan det være at rekla­men vår på magisk vis blir for­vand­let til en drifts­mel­ding.

Jeg tenk­te jeg skul­le prø­ve sam­me trik­set, og send­te føl­gen­de SMS til Tele­fon­ka­ta­lo­gen 1880®: «tele­fon­sam­ta­le: Hei, jeg skul­le hatt num­me­ret til For­bru­ker­om­bu­det.»

Det vir­ket ikke. Jeg hør­te ingen stem­me i and­re enden. Det var ingen som svar­te, for av en eller annen grunn ble ikke tekst­mel­din­gen min til noen tele­fon­sam­ta­le. Det enes­te jeg fikk for stre­vet var en bekla­gel­se om at de ikke kjen­te til noe For­bru­ker­om­bud.

Next Article

Etterlengtet vindusvask

  1. he he

  2. Hehe! Bra skre­vet!