Språ­ket og opp­le­vel­sen

Fem­ti­to, ikke to-og-fem­ti. TV-pro­gram­met «Typisk Norsk»:http://www.nrk.no/programmer/tv/typisk_norsk/ har nå for­talt fol­ket hvor­dan Stor­tin­get begren­set for­vir­rin­gen under inn­fø­rin­gen av seks-sif­re­de tele­fon­num­re. De fikk pres­set gjen­nom en språk­re­form som har ført til at man­ge i dag sier «fem­ti­to» og ikke «to-og-fem­ti.»

Jeg tror det er på tide med fle­re refor­mer. Den­ne gan­gen ikke for å hjel­pe tele­bran­sjen, men for å rek­ke ut en hjel­pen­de hånd til under­hold­nings­ver­de­nen. Film og TV spil­ler jo hoved­rol­len i dagens kul­tur, og med noen små jus­te­rin­ger vil opp­le­vel­sen bli enda bed­re.

  1. Når du dis­ku­te­rer med en gam­mel venn, kan det være greit å flet­te inn påmin­nel­ser om at «vi har kjent hver­and­re i åtte år nå, og fort­satt…» Så blir det ikke så rart når karak­te­rer på TV prø­ver å gi oss seere skjul­te hint om hvor len­ge noen har kjent hver­and­re.
  2. Mens dere er på vei inn døren, gjen­for­tell gjer­ne hva den and­re nett­opp har gjort — så blir det ikke kuns­tig nes­te gang skue­spil­ler­ne gir oss del i hva som skjed­de like før kame­ra­et begyn­te å rul­le.
  3. Det sam­me gjel­der i tele­fo­nen, gjen­ta alt den and­re sier slik at du selv refe­re­rer hele sam­ta­len. Men snakk fort, det er kje­de­lig med lan­ge sam­ta­ler.

Hvis vi lyk­kes i å gjen­nom­føre den­ne refor­men av det dag­li­ge språ­ket, vil dia­lo­gen i fil­mer og TV-seri­er med ett vir­ke mer vir­ke­lig­hets­nær. Vi refor­mer­te språ­ket i tre-og-før­ti, vi kan gjø­re det igjen.

Og hvis noen kun­ne laget en kik­kert der man ser ting i to sirk­ler iste­den­for en, had­de det vært vel­dig bra.

Next Article

Norsk oversettelse av WordPress 1.5