Tre uker med musikk­bu­tik­ken

Å las­te ned låter hos iTu­nes Music Sto­re skil­ler seg fra å skaf­fe ski­ver fra Plate­kom­pa­ni­et, både på godt og vondt. På tre uker har det gått med 72 kro­ner hos iTu­nes, og det strek­ker til ni låter til åtte kro­ner styk­ket. Det er vel omtrent like mye pen­ger som du tren­ger for å kjø­pe et bil­lig album på Plate­kom­pa­ni­et. Men iste­den­for å kjø­pe fle­re album der jeg egent­lig bare vil høre en sang på hvert, fikk jeg nå laget min egen lil­le «mik­steip» med san­ger jeg liker:

 • «Cava­ti­na» fra «Hjorte­je­ge­ren,» spilt av John Wil­liams, ble kjøpt for­di jeg fant den på best­sel­ger­lis­ten.
 • «I’m Like a Bird» med Nel­ly Furt­a­do. Bra sang, men hvem vil ha hele albu­met?
 • «Epi­lo­gue (Not­hing ‹Bout Me)» av Sting og «I Will Remem­ber» av Toto, to gode låter fra to gode album som jeg ikke har.
 • En låt av Snoop Dogg — men jeg kjøp­te visst feil sang. Jeg kun­ne prøve­lyt­tet, men kas­tet bort sjan­sen.
 • Mou­lin Rou­ge-ver­sjo­nen av «Your Song.» Som Pon­dus-lese­re vet, klas­si­fi­se­res jo ori­gi­nal­ver­sjo­nen med Elton John under T for tvil­somt.
 • «I’ll Be The­re» med Mariah Carey og Trey Lorenz for­di noen jeg kjen­ner vil­le høre den og «Ste­al the Day Back» med NINTH for­di en jeg kjen­ner syn­ger den.
 • Og så høyde­punk­tet, «The Dry Clea­ner from Des Moi­nes» sun­get av Joni Mitch­ell, bas­set av Jaco Pas­to­ri­us.

h3. Fin spred­ning over sjang­re

Det ble mest pop­mu­sikk, med inn­slag av mer rocka låter, rap og jazz. Og så pas­set lan­se­rin­gen av iTu­nes Music Sto­re godt sam­men med min egen debut som klas­sisk­kjø­per.

Jeg kjøp­te bare «Cava­ti­na» på net­tet. Den and­re klas­sis­ke inn­spil­lin­gen jeg snus­te på hos iTu­nes kjøp­te jeg på Plate­kom­pa­ni­et. Det er jo ikke det sam­me å ha digi­ta­le lyd­fi­ler på PCen som det er å ha CDen i hyl­len. Vi snak­ker om to for­skjel­li­ge pro­duk­ter.

Apples musikk­bu­tikk har vært til­gjen­ge­lig for meg omtrent 24 timer i døg­net de sis­te tre uke­ne, men like­vel er den øko­no­mis­ke vin­ne­ren på kort sikt Plate­kom­pa­ni­et. Mens den vir­ke­li­ge vin­ne­ren er meg. For­bru­ke­ren.

Next Article

Syklist har trynt an

Bergens Tidendes nettavis kan fortelle om en syklist som veltet på Danmarks plass.
 1. Det er vel ikke helt sik­kert at Plate­kom­pa­ni­et tjen­te mer pen­ger på sal­get enn iTu­nes gjor­de. De måt­te tross alt løn­ne folk som snak­ket og smil­te til deg og de måt­te nok beta­le for både den CD’en som du kjøp­te og alle de and­re de har som ingen kjø­per — det slip­per jo iTu­nes.

 2. For ikke å snak­ke om den dyre butikk­lei­gen de beta­ler for å stå der og smi­le og pra­te til deg. Hm, lurer på hvor mye lei­ge det blir pr cd. Noen som våger et esti­mat? Tip­per de betaler…tja, hva med 50.000 i måne­den i lei­ge på Torg­al­men­nin­gen? Litt lite kan­skje? Det blir ca 1.000 kro­ner kvad­rat­me­te­ren. En cd er litt leng­re enn 10 cm, og ca en halv centi­me­ter bred. Dvs​.ca 10 cm2 pr cd, siden de stort sett står opp og ned. Skul­le de stått på gul­vet vil­le det blitt 10 kro­ner måne­den pr cd det. Men så har du hyl­le­ne da, der cdene stab­les oppå hver­and­re… Huff, nei på tide å bli frisk.

 3. Jeg gikk ut fra Plate­kom­pa­ni­et med to CDer og to DVDer, ikke bare den ene CDen. Men jeg betal­te bare for en CD, det and­re var inn­byt­te.

  Det er også en ting man ikke kan gjø­re på iTu­nes, men man kan kjø­pe gave­kort…

 4. Kun­ne kjørt man­ge ana­ly­ser på den­ne pro­blem­stil­lin­gen her…men det som er fan­tas­tisk med den butik­ken er; når en far­ter over Torg­al­men­nin­gen kl. 2158 og det er kaldt og surt. Da kan en stik­ke inn­om for å var­me seg litt. Set­te på seg øre­klok­ke­ne og vips så har du fått en ny cd med nice price også..

 5. en kafè snart?