Tri­vi­ell kunn­skap om ven­ting

Syv­en­de. Sjet­te. Fem­te. Pau­se. Fjer­de. Pau­se. Pau­se. Beve­gel­se! Tal­le­ne lyser opp etter hvert som hei­sen skif­ter eta­sje, nær­me­re og nær­me­re. Men hvor­for bru­ker den så lang tid?

Musik­ken avbry­tes: “Du er nå num­mer… FIRE… i køen.” Tal­let ropes ut før musik­ken fort­set­ter. Øret begyn­ner å bli klamt av var­men fra tele­fo­nen. Hvor­for bru­ker de så lang tid?

Ned­las­tin­gen er kom­met til tjue pro­sent. Tjue­to. Tjue­tre. Det­te kom­mer jo til å ta hele kvel­den!

Du kjen­ner situa­sjo­ne­ne, de er dag­lig­dag­se for de fles­te av oss. Vi ven­ter. Vi ven­ter, og det er frust­re­ren­de. Men noen gan­ger må vi bare ven­te, og iste­den­for å frust­re­re deg, kan du kan­skje ten­ke litt over dis­se bite­ne med tri­vi­ell kunn­skap nes­te gang du ven­ter:

  • Fors­ke­re har opp­da­get at tiden går for­te­re når du har noe å se på som indi­ke­rer fram­drift. Sånn som de lysen­de tal­le­ne på hei­sen. Ja, tiden går jo ikke for­te­re, men det vir­ker sånn for oss. Det er noe å filo­so­fe­re over nes­te gang du ser pro­sen­te­ne tik­ke sak­te opp­over mens fing­re­ne trom­mer irri­tert og du grem­mes over det treige bred­bån­det.
  • Menn opp­le­ver vente­ti­den kor­te­re når de hører klas­sisk musikk fra and­re enden av tele­fon­lin­jen. Kvin­ner opp­le­ver vente­ti­den som leng­re! Hvor­for det? Noe å tyg­ge på nes­te gang du ryk­ker sta­dig fram­over i køen
  • Speil­blan­ke heis­dø­rer gjør at vente­ti­den vir­ker kor­te­re. Årsa­ken er din egen for­fen­ge­lig­het. Vi blir fort opp­tat­te av vårt eget speil­bil­de når vi ven­ter på at hei­sen siger sak­te ned­over eta­sje­ne, og nett­opp der­for er man­ge heis­dø­rer blan­ke.

Next Article

Forandre Norge ett «hei» om gangen

  1. Kjen­ner meg igjen i for­hold til den blan­ke heis­dø­ren. Kjekt å ta sån­ne hei­ser, for da kan du stu­de­re deg selv i sam­me slen­gen, sjek­ke om buk­sa sit­ter fint over rum­pa og sånn, men det er pin­lig hvis det er man­ge and­re der, da. Best å ta sån­ne hei­ser ale­ne. Jeg vil jo ikke vise hvor for­fen­ge­lig jeg er…

    Det vil­le være den bes­te reis å ta en tur med deg i heis”

    (Sitat fra et dikt jeg fikk av en fyr i kje­mi­klas­sen min på VGS)

  2. Tho­mas, Hilde­gunn, er det slik dere kom­mu­ni­se­rer med hver­and­re? Gjen­nom blog­ger? Tror dere må job­be med for­hol­det.

  3. Speil­hei­ser er bra hvis de har to mot­stå­en­de veg­ger som beg­ge er speil­be­lagt. Da kan du se tusen­vis av deg selv som gjør den sam­me beve­gel­sen som du gjør.