Tren­ger hjelp til å vin­ne inter­nett

Micro­soft skal vin­ne Inter­nett. Kan­skje like greit, siden fjern­sy­net ikke kom­mer til å være len­ge på mar­ke­det?

Etter­på­klok­skap er den mest eksak­te viten­ska­pen. Når det gjel­der ny og skin­nen­de tek­no­lo­gi ser man det­te så alt­for klart:

«Tele­fo­nen er en for­bau­sen­de opp­fin­nel­se, men hvem vil noen­sin­ne bru­ke den?» sa den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten Rut­her­ford B. Hayes i 1875. «Fjern­sy­net vil ald­ri over­le­ve på mar­ke­det mer enn seks måne­der. Folk vil fort bli lei av å glo på den­ne tre­bok­sen kveld etter kveld,» men­te lede­ren for 20th Cen­tury-Fox i 1946.

I etter­tid ser vi hvor dum­me dis­se utsag­ne­ne er. Men det betyr ikke at man har slut­tet å kom­me med sli­ke gull­korn!

«Å lyt­te til musikk på PCen er et eks­tra pri­vi­le­gi­um. Det van­li­ge er å lyt­te til musikk i bilen eller på ste­reo­en hjem­me. Du som bru­ker Linux eller Mac og ikke får spilt av CDene bør vur­de­re å kjø­pe en van­lig CD-spil­ler!» Det­te sa lede­ren for den fins­ke plate­bran­sjens organ nå i høst. Nei, det er sant. Hvem hører vel på musikk på PCen i 2005?

«Vi vant kon­tor- og hjem­me-PCene. Vi vant ser­ver­ne. Vi skal vin­ne inter­nett!» kun­ne Micro­softs direk­tør Ste­ve Ball­mer for­tel­le Busi­nes­sWe­ek. Det er fint med ambi­sjo­ner, men hvor­dan gjør man det? Hvor­dan vin­ner man inter­nett?

Next Article

Det går an å hjelpe

Han var åpenbart ruset. Halvsov, farlig nær å falle ut av setet. Ingen gjorde noe. Noen mumlet seg i mellom, pekte. Ikke noe uvanlig syn på kveldsbussen i helgene. Plutselig krenget han voldsomt mot midtgangen, innholdet i bæreposen fløt over alt.
  1. Jeg tror man fin­ner et lodd i corn fla­kes pak­ken. Du kan alle­re­de ha vun­net!

    Noen vil påstå at det bare er Micro­soft som påstår at de har vun­net ser­ver­mar­ke­det, men det er selv­føl­ge­lig bare påstan­der…

  2. Å, bare påstan­der?